TP. Hà Nội:

Đến năm 2025, 100% làng nghề đáp ứng điều kiện về bảo vệ môi trường

Nguyễn Tâm

TP. Hà Nội đặt mục tiêu đến hết năm 2025, 100% các làng nghề được công nhận, đánh giá, phân loại theo quy định; 100% các làng nghề được công nhận đáp ứng các điều kiện về bảo vệ môi trường.

TP. Hà Nội quyết tâm khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn Thành phố.
TP. Hà Nội quyết tâm khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn Thành phố.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc ban hành danh mục, lộ trình và kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường đối với các làng nghề trên địa bàn Thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Việc ban hành Danh mục nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng các giải pháp tổng thể về xử lý ô nhiễm môi trường; bảo tồn, duy trì và phát triển hoạt động sản xuất tại các làng nghề, làng nghề truyền thống đáp ứng được các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường hiện hành.

Các danh mục nghề gồm: Danh mục làng nghề ô nhiễm phải xử lý, lộ trình thực hiện đến hết năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Danh mục làng nghề ô nhiễm có dấu hiệu mai một phải xử lý ô nhiễm kết hợp khôi phục sản xuất; lộ trình thực hiện đến hết năm 2025; Danh mục làng nghề có dấu hiệu chưa ô nhiễm, cần tiếp tục kiểm soát chất lượng môi trường; Danh mục làng nghề mai một cần rà soát, đề xuất đưa ra khỏi “Danh sách công nhận danh hiệu làng nghề, làng nghề truyền thống” của UBND Thành phố, lộ trình thực hiện đến hết năm 2023.

Bên cạnh ban hành các danh mục trên, TP. Hà Nội đạt mục tiêu đến hết năm 2025, 100% các làng nghề đã được công nhận, đánh giá, phân loại theo quy định; 100% các làng nghề đáp ứng các điều kiện về bảo vệ môi trường.

Định hướng đến năm 2030, TP. Hà Nội đặt mục tiêu, đảm bảo 100% các làng nghề trên địa bàn Thành phố được công nhận, đáp ứng đầy đủ các điều kiện về bảo vệ môi trường; khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn Thành phố.

Để thực hiện mục tiêu trên, UBND TP. Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện; giám sát và đôn đốc các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện tổ chức thực hiện đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, trong giai đoạn 2017-2020, Sở đã rà soát 315 làng nghề, tiến hành đánh giá, phân loại mức độ ô nhiễm đối với 293 làng nghề đang hoạt động.

Kết quả cho thấy, có 139 làng nghề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (chiếm 47,5%); 91 làng nghề ô nhiễm (chiếm 31%); 63 làng nghề không ô nhiễm (chiếm 21,5%)...

Các làng nghề gây ô nhiễm chủ yếu thuộc nhóm ngành nghề như: Thủ công mỹ nghệ, chế biến nông sản thực phẩm, dệt, nhuộm, tái chế, gia công cơ kim khí.