Phát huy năng lực nội sinh, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển

Phát huy năng lực nội sinh, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển

Trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cuộc xung đột Nga-Ukraine, giá cả đầu vào tăng cao, thời tiết diễn biến phức tạp…, nhưng với sự đồng hành của chính quyền, cùng ý chí, bản lĩnh vốn có, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động đổi mới, sáng tạo, quyết tâm biến thách thức thành cơ hội, kịp thời thích ứng với tình hình mới. Điều này góp phần duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy quá trình phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và cả nước.
Ra mắt Kênh hợp tác và phát triển doanh nghiệp

Ra mắt Kênh hợp tác và phát triển doanh nghiệp

Đến năm 2025, Kênh hợp tác và phát triển doanh nghiệp sẽ thu hút trên 500 doanh nghiệp tham gia; cung cấp khoảng 20 nghìn nhân lực trí thức cho các doanh nghiệp đối tác; thu hút 500 chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp tham gia hoạt động đào tạo; đầu tư 10-20 dự án; tư vấn, chuyển giao 10-20 hợp đồng/năm…
Phát triển doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh trở thành nòng cốt của kinh tế đất nước theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Phát triển doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh trở thành nòng cốt của kinh tế đất nước theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Cùng với quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), vị trí, vai trò của doanh nghiệp ngày càng được xác định rõ ràng, đầy đủ hơn. Đại hội XIII của Đảng xác định, phát triển doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh trở thành nòng cốt của kinh tế đất nước, đồng thời đưa ra mục tiêu và các định hướng cho phát triển khu vực này. Để đạt được mục tiêu này, đòi hỏi nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị "Đối thoại 2045”

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị "Đối thoại 2045”

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đặt ra các mục tiêu phát triển đến năm 2045; triển khai Nghị quyết Đại hội, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị "Đối thoại 2045" nhằm biểu dương những đóng góp của đội ngũ doanh nhân, trí thức với các thành tựu qua 35 năm đổi mới; đồng thời tiếp tục lắng nghe các ý kiến để đưa Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển, thu nhập cao.
Môi trường thể chế với sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam

Môi trường thể chế với sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam

Trải qua hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều hạn chế và khó khăn trong quá trình phát triển như thu nhập bình quân vẫn còn thấp, khả năng tiếp cận các cơ hội phát triển chưa đảm bảo công bằng, thể chế quản trị còn yếu… Điều đó cho thấy, Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách để phát triển doanh nghiệp hiệu quả hơn. Một trong những cải cách quan trọng đó là cải cách thể chế để đáp ứng được những yêu cầu đang thay đổi trong bối cảnh mới...