Nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn mới

Nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn mới

Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại nhằm nâng cao đời sống nông dân, phát triển đất nước là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đã được thực hiện từ nhiều năm nay. Qua đó, khẳng định nông nghiệp không chỉ đóng vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế, mà đang dần trở thành ngành kinh tế năng động, phát triển bền vững, tham gia sâu vào hội nhập kinh tế thế giới; đời sống người dân không ngừng được nâng cao, kinh tế nông thôn phát triển tích cực... Tuy nhiên, đến nay, kinh tế nông nghiệp Việt Nam vẫn chưa phát huy hết hiệu quả và cần tiếp tục có nhiều giải pháp mới triển khai quyết liệt đồng bộ hơn nữa trong thời gian tới.
Phát triển quỹ hỗ trợ nông dân tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Phát triển quỹ hỗ trợ nông dân tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Võ Nhai là huyện miền núi, huyện nghèo của tỉnh Thái Nguyên, song đây là Huyện luôn đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của Tỉnh. Để đạt được các kết quả đó, có vai trò và đóng góp của Hội Nông dân trong việc phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân tại Huyện. Tuy nhiên, hoạt động này trong những năm vừa qua tại Võ Nhai chưa đạt được chất lượng và số lượng như mong muốn.