Bài học quốc tế về xanh hoá quản lý đầu tư công

Bài học quốc tế về xanh hoá quản lý đầu tư công

Đầu tư công đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các công trình công bao gồm cơ sở hạ tầng kinh tế và cơ sở hạ tầng xã hội nhằm mục đích tạo dựng môi trường thuận lợi cho sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, các khoản đầu tư công cần được quản lý chặt chẽ theo hướng xanh hoá, hướng đến mục tiêu chung về tăng trưởng xanh bền vững, không ảnh hưởng và gây tổn hại tới môi trường. Do vậy, vấn đề quản lý đầu tư công và xa hơn là xanh hoá quản lý đầu tư công chính là xu hướng chung của các quốc gia trên thế giới.
Yếu tố ảnh hưởng đến quản lý đầu tư công tại các trường đại học tự chủ ở Việt Nam

Yếu tố ảnh hưởng đến quản lý đầu tư công tại các trường đại học tự chủ ở Việt Nam

Bài viết nhận diện những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý đầu tư công tại các trường đại học tự chủ ở Việt Nam. Các yếu tố ảnh hưởng được xác định thông qua khảo sát 378 cán bộ quản lý các dự án đầu tư công tại các trường đại học tự chủ, bao gồm cán bộ quản lý nhà nước tại các đơn vị liên quan và cán bộ quản lý nhà nước tại các trường đại học tự chủ ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý đầu tư công tại các trường đại học tự chủ ở Việt Nam gồm: Năng lực của cơ quan quản lý đầu tư công; kinh phí thực hiện dự án đầu tư công tại các trường; thủ tục hành chính và các quy định của pháp luật; bối cảnh thực tế.
Nâng cao hiệu quả cấp phát vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2020-2025

Nâng cao hiệu quả cấp phát vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2020-2025

Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước góp phần phát triển kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nguồn vốn này cần được quản lý chặt chẽ, hiệu quả từ khâu cấp phát vốn đến khâu sử dụng và quyết toán. Tuy nhiên, hiện nay, công tác cấp phát vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản vẫn đang có nhiều bất cập. Bài viết đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác cấp phát vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn tới.