Chuyển biến tích cực trong chuyển đổi số tại Kho bạc Nhà nước Lào Cai

Khánh Chi

Trong những năm qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lào Cai đã chủ động, quyết liệt triển khai dịch vụ công trực tuyến đến các chủ đầu tư và các ban quản lý dự án trên địa bàn, duy trì tỷ lệ giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến đạt trên 90%.

KBNN Lào Cai đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với hiện đại hóa công nghệ quản lý, công khai, minh bạch quy trình, thủ tục, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị.
KBNN Lào Cai đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với hiện đại hóa công nghệ quản lý, công khai, minh bạch quy trình, thủ tục, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị.

Những năm qua, KBNN Lào Cai đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với hiện đại hóa công nghệ quản lý, công khai, minh bạch quy trình, thủ tục, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị.

Cụ thể, từ năm 2017, KBNN Lào Cai thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong hệ thống kho bạc nhà nước theo hướng “một cửa, một giao dịch viên”.

Đến năm 2019, KBNN Lào Cai tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, nhằm cải cách và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả, tính công khai, minh bạch trong kho bạc nhà nước.

Hiện nay, KBNN Lào Cai tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến đến các chủ đầu tư và các ban quản lý dự án trên địa bàn, duy trì tỷ lệ giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến đạt trên 90% so với tổng số chứng từ chi ngân sách nhà nước phát sinh trên TABMIS.

Đồng thời, KBNN Lào Cai tích cực hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách cài đặt và sử dụng ứng dụng cảnh báo rủi ro trong kiểm soát nghiệp vụ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước.

Với việc triển khai đồng bộ và thành công dịch vụ công trực tuyến, tổ chức điều hành quản lý quỹ ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, an toàn, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công, KBNN Lào Cai đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Đại diện lãnh đạo KBNN Lào Cai cho biết, trong xu hướng phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, với việc triển khai thành công dịch vụ công trực tuyến sẽ là nền tảng quan trọng để đơn vị tiếp tục thực hiện lộ trình kho bạc số.

Do vậy, KBNN Lào Cai đã và đang xây dựng kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó, tăng cường phổ biến kiến thức về chuyển đổi số, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công nghệ thông tin, kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai chương trình chuyển số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; kế hoạch chuyển đổi số của UBND tỉnh và kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin hướng tới kho bạc số...

Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống dịch vụ công trực tuyến; cải cách công tác thu ngân sách nhà nước nhằm hình thành cơ sở dữ liệu đầy đủ các khoản thu ngân sách nhà nước; xây dựng và triển khai dịch vụ trực tuyến phân bổ ngân sách nhà nước nhằm chuyển đổi từ nền tảng phân bổ trên TABMIS trong mạng nội ngành Tài chính sang phân bổ trên cổng trực tuyến trên mạng internet.

KBNN Lào Cai thực hiện cải cách về kế toán nhà nước như tích hợp thanh toán liên ngân hàng vào hệ thống thanh toán song phương điện tử giúp hình thành hệ thống thanh toán điện tử với ngân hàng thống nhất; hoàn thiện kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp và kế toán ngân sách nhà nước.

Đồng thời, mở rộng và hoàn thiện đầy đủ chức năng hệ thống quản lý ngân quỹ, quản lý trái phiếu, xây dựng hệ thống kiểm toán nội bộ - kiểm tra - thanh tra Kho bạc Nhà nước; xây dựng hệ thống dịch vụ kế toán của kho bạc nhà nước cung cấp cho đơn vị hành chính sự nghiệp…