Hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất xi măng

Hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất xi măng

Hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí luôn giữ vai trò quan trọng trong thực hiện mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Nó bao gồm việc cung cấp và phân tích thông tin chi phí để ra quyết định đầu tư, cung cấp thông tin để hỗ trợ cho việc sản xuất các sản phẩm với chi phí thấp, đảm bảo chất lượng sản phẩm, giao hàng đúng thời gian quy định.
Tầm quan trọng của thông tin chi phí và các yếu tố chính tác động đến việc sử dụng thông tin chi phí tại doanh nghiệp

Tầm quan trọng của thông tin chi phí và các yếu tố chính tác động đến việc sử dụng thông tin chi phí tại doanh nghiệp

Nghiên cứu này được thực hiện bằng phương pháp định lượng với việc khảo sát 250 doanh nghiệp ở các tỉnh, thành phố phía Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức độ tác động của các nhân tố đến sử dụng thông tin chi phí theo thứ tự lần lượt: quản trị chi phí, công nghệ thông tin, vai trò thông tin chi phí và hỗ trợ của nhà quản lý.