Hệ thống Kho bạc Nhà nước hoàn thành khóa sổ kế toán niên độ năm 2020

Hệ thống Kho bạc Nhà nước hoàn thành khóa sổ kế toán niên độ năm 2020

2020 là năm thứ 4 hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) thực hiện công tác khóa sổ cuối năm và chuyển nguồn ngân sách theo Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015. Tiếp nối các kết quả đạt được, hệ thống KBNN đã chủ động chuẩn bị các kế hoạch và giải pháp để hoàn thành tốt công tác khóa sổ kế toán, quyết toán NSNN năm 2020.