Sửa đổi quy định pháp luật để rút ngắn thời gian lập Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước

Thùy Linh

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), để có thể rút ngắn thời gian lập Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN), cần phải có các giải pháp, điều kiện khác nhau để thực hiện.

Ảnh  minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nhằm  rút ngắn thời gian lập Báo cáo quyết toán NSNN, KBNN cho biết, trước tiên cần phải sửa đổi, bổ sung quy định của Luật NSNN. Hiện nay, các bước của quy trình tổng hợp, lập và trình Báo cáo quyết toán NSNN đang được quy định tại Luật NSNN 2015. Vì vậy, cần sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật NSNN như sau: quy định về trách nhiệm của đơn vị trực tiếp sử dụng NSNN, đơn vị dự toán các cấp, cơ quan tài chính; quy định về trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương trong công tác tổng hợp, lập và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; quy định về nội dung xét duyệt quyết toán NSNN; bổ sung quy định về trách nhiệm giải trình của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và đơn vị trong việc quyết toán...

Bên cạnh đó, cần sửa đổi, bổ sung hệ thống mẫu biểu quyết toán NSNN theo hướng đồng bộ, tinh gọn, thống nhất và có hướng dẫn cụ thể các chỉ tiêu trong mẫu biểu quyết toán NSNN. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung quy định của các Luật khác để đảm bảo đồng bộ, thống nhất với quy định của Luật NSNN sửa đổi như: Luật Bảo hiểm Y tế, Luật Đầu tư công, Luật Kiểm toán,…

Theo KBNN, để rút ngắn thời gian lập Báo cáo quyết toán phải tăng cường thanh tra, kiểm toán quyết toán NSNN. Các cơ quan Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra chuyên ngành cần phối hợp khi xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm toán quyết toán NSNN, đảm bảo tất cả các bộ, cơ quan trung ương và địa phương được thanh tra, kiểm toán đầy đủ về công tác quyết toán ngân sách.

Đặc biệt, phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quyết toán NSNN. Bộ Tài chính cần tiếp tục phối hợp với các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách xây dựng phần mềm kế toán, đảm bảo thống nhất các nguyên tắc kế toán và hệ thống mẫu biểu để kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền liên quan, tạo thuận lợi trong công tác tổng hợp quyết toán NSNN.

Cùng với đó, theo KBNN, việc rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán NSNN đòi hỏi các đơn vị sử dụng ngân sách, các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương phải tăng cường tính tuân thủ quy định pháp luật về quản lý, sử dụng và quyết toán NSNN. Đồng thời, cần thực hiện nghiêm chế tài đối với các đơn vị không tuân thủ quy định pháp luật liên quan công tác quản lý, sử dụng, quyết toán NSNN.