Hỗ trợ cải tiến năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa doanh nghiệp Việt Nam theo chiều sâu

Hỗ trợ cải tiến năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa doanh nghiệp Việt Nam theo chiều sâu

Theo nhận định của Bộ Công Thương, tiềm năng và cơ hội cải tiến nâng cao năng suất và chất lượng ở mỗi doanh nghiệp, ngành, lĩnh vực còn rất lớn và cũng là yêu cầu bức thiết trong giai đoạn hiện nay. Một trong những điều chỉnh đáng chú ý trong hoạt động hỗ trợ cải tiến năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới là hướng vào chiều sâu.
06 nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa

06 nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa

Thiết lập, xây dựng, vận hành phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; Xây dựng phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa... là những nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh Thừa Thiên - Huế chú trọng triển khai trong thời gian tới nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa trên địa bàn Tỉnh.