Vĩnh Long:

Chi trên 36 tỷ đồng cho Dự án năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa

Linh Trang

Theo báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Long, trong giai đoạn 2016-2020, tổng kinh phí đã phê duyệt cho Dự án năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa là trên 36 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước là trên 20 tỷ đồng và 16 tỷ đồng còn lại là vốn đối ứng của doanh nghiệp.

Sau gần 4 năm triển khai Dự án, đến nay đã tạo bước chuyển biến về năng suất và chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh của DN.
Sau gần 4 năm triển khai Dự án, đến nay đã tạo bước chuyển biến về năng suất và chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh của DN.

Ngày 3/8/2016, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 1655/QĐ-UBND phê duyệt “Dự án năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2016-2020”. Đây là dự án thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp (DN) Việt Nam đến năm 2020”.

Mục tiêu chung của Dự án là xây dựng phong trào năng suất, chất lượng thông qua việc xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng tiên tiến tại các DN; đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhằm góp phần tạo chuyển biến về năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh cho các DN trên địa bàn Tỉnh; nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, xây dựng đội ngũ chuyên gia về năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại các cơ quan quản lý nhà nước và các DN.

Điểm nổi bật, trong giai đoạn 2016-2020, tổng kinh phí tỉnh Vĩnh Long phê duyệt dành cho Dự án năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2016-2020 là trên 36 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước là trên 20 tỷ đồng và 16 tỷ đồng còn lại là vốn đối ứng của DN.

Đặc biệt, sau gần 4 năm triển khai Dự án, đến nay đã tạo bước chuyển biến về năng suất và chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh của DN; đẩy mạnh tốc độ đổi mới công nghệ trong các ngành, lĩnh vực then chốt của Tỉnh.

Đồng thời, đẩy mạnh tốc độ đổi mới công nghệ trong các ngành, lĩnh vực then chốt của Tỉnh; phát triển có chọn lọc các ngành công nghiệp, dịch vụ công nghệ cao, thân thiện môi trường; góp phần tăng tổng sản phẩm trên địa bàn Tỉnh (GRDP) bình quân hàng năm đạt trên 7,5%, nâng tỷ trọng đóng góp năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) trong tốc độ tăng GRDP đạt từ 35% trở nên vào năm 2020.

Trên cơ sở kết quả đạt được, nhằm tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho DN, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban Điều hành dự án tỉnh Vĩnh Long đang vận động các DN trên địa bàn Tỉnh đăng ký tham gia Dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2020.

Thông qua đó, Dự án này hỗ trợ tư vấn, đào tạo, chứng nhận các hệ thống quản lý chất lượng quốc tế như: ISO 9001- dành cho DN có nhu cầu nâng cao năng suất, chất lượng công việc; ISO 22000 - các tổ chức, DN trong chuỗi thực phẩm; ISO 13485- cơ sở sản xuất dụng cụ y tế và kinh doanh, dịch vụ y tế; các hệ thống quản lý chất lượng khác cho các tổ chức, DN có nhu cầu…

Trong giai đoạn 2016-2020, tổng kinh phí tỉnh Vĩnh Long phê duyệt dành cho Dự án năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2016-2020 là trên 36 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước là trên 20 tỷ đồng và 16 tỷ đồng còn lại là vốn đối ứng của DN.