Ảnh hưởng của thông tin tài chính đến giá cổ phiếu các công ty dược phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán

Ảnh hưởng của thông tin tài chính đến giá cổ phiếu các công ty dược phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán

Nghiên cứu nhằm đánh giá tác động của các thông tin tài chính cơ bản tới cổ phiếu nhóm ngành dược phẩm. Mối quan hệ này được đánh giá với độ trễ là 3 tháng từ khi kết thúc niên độ cho tới khi thông tin được phản ánh vào giá cổ phiếu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thu nhập trên cổ phiếu (EPS), giá trị sổ sách của một cổ phần (BVPS) và chỉ số đánh giá mối quan hệ giữa giá thị trường của cổ phiếu và EPS (PE) có tác động thuận chiều tới giá cổ phiếu. Từ kết quả đó, nghiên cứu đã đưa ra một số hàm ý cho nhà đầu tư và các công ty đang niêm yết.
Về báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước

Về báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước

Ngày 14/2/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 10/2022/TT-BTC quy định báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước, trong đó bao gồm nội dung: tình hình tài chính, kết quả hoạt động, thuyết minh báo cáo tổng hợp tình hình tài chính...
Minh bạch hóa thông tin tài chính nhà nước

Minh bạch hóa thông tin tài chính nhà nước

Hệ thống Kho bạc Nhà nước đang tập trung cao độ triển khai nhiệm vụ lập và hướng dẫn các đơn vị Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc theo yêu cầu của Nghị định số 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ (Nghị định 25) bảo đảm cả tiến độ và chất lượng.