Kiểm tra kinh doanh, hành nghề dịch vụ của đại lý thuế

Kiểm tra kinh doanh, hành nghề dịch vụ của đại lý thuế

Có hiệu lực từ ngày 12/3/2021, Thông tư số 10/2021/TT-BTC, hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế đã quy định cụ thể về kiểm tra kinh doanh, hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế của đại lý thuế và nhân viên đại lý thuế. Thông tư số 10/2021/TT-BTC sẽ thay thế Thông tư 117/2012/TT-BTC và Thông tư 51/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.