Sẽ có nguyên tắc mới về bàn giao, tiếp nhận nợ và tài sản cho DATC

Sẽ có nguyên tắc mới về bàn giao, tiếp nhận nợ và tài sản cho DATC

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, chuyển đơn vị sự nghiệp công lập và theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, đối tượng áp dụng là Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam và các đơn vị khác...
Nhiều điểm mới trong quy định về vận động, tiếp nhận, sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện

Nhiều điểm mới trong quy định về vận động, tiếp nhận, sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện

Nghị định số 93/2021/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo được Chính phủ ban hành ngày 27/10/2021. Nghị định với nhiều điểm mới đã quy định cụ thể về hoạt động này nhằm đảm bảo hiệu quả, kịp thời, công khai, minh bạch.