Quy định mới về vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện của doanh nghiệp, cá nhân

Nội dung: N. Ánh - Thiết kế: T. Anh

Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ đã bổ sung nhiều quy định mới đối với việc tham gia vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện của doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức khác có tư cách pháp nhân và cá nhân.

Quy định mới về vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện của doanh nghiệp, cá nhân - Ảnh 1