Khuyến khích các địa phương đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn

Khuyến khích các địa phương đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn

Theo Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023, Chính phủ khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) phù hợp với thực tiễn để giảm số lượng ĐVHC, tăng quy mô của từng ĐVHC, giải quyết các vấn đề còn bất hợp lý về phân định địa giới ĐVHC, tinh gọn tổ chức bộ máy…
Xây dựng bộ máy cơ quan thuế hiện đại, tinh gọn, hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ

Xây dựng bộ máy cơ quan thuế hiện đại, tinh gọn, hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ

Mục tiêu đến năm 2030 của ngành Thuế là xây dựng bộ máy cơ quan thuế hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có đủ quyền hạn và năng lực chủ động thực thi pháp luật thuế, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ; phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong bối cảnh nền kinh tế số, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế.
Chuyển biến tích cực trong sắp xếp tổ chức bộ máy tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Chuyển biến tích cực trong sắp xếp tổ chức bộ máy tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong những năm qua luôn được Tổng cục Dự trữ Nhà nước chú trọng triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trên cơ sở đó, thời gian tới, Tổng cục Dự trữ Nhà nước tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống đảm bảo hoạt động tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tổng cục Hải quan đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn 2021-2025

Tổng cục Hải quan đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn 2021-2025

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định số 2764/QĐ-TCHQ về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025. Theo đó, trong giai đoạn tới, Tổng cục Hải quan tập trung cải cách hành thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ…
Kiện toàn tổ chức bộ máy hướng tới hình thành mô hình kho bạc khu vực

Kiện toàn tổ chức bộ máy hướng tới hình thành mô hình kho bạc khu vực

Kho bạc Nhà nước đặt mục tiêu đến năm 2025, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình kho bạc khu vực. Đến năm 2030, hoàn thành việc chuẩn bị các điều kiện để chuyển đổi sang mô hình kho bạc 2 cấp (cấp trung ương và cấp tỉnh) và giảm ít nhất 15% biên chế so với năm 2020…
Thực trạng và giải pháp cải cách hành chính ở Việt Nam

Thực trạng và giải pháp cải cách hành chính ở Việt Nam

Cải cách hành chính là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị - xã hội, nhằm sửa đổi toàn diện hệ thống hành chính nhà nước, giúp cơ quan nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội tốt hơn trong tình hình mới. Qua bài viết, nhóm tác giả trình bày cơ sở lý thuyết về cải cách hành chính, nội dung cải cách hành chính, kết quả đạt được, đánh giá những ưu điểm, chỉ ra những tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất phương hướng cải cách hành chính ở Việt Nam trong thời gian tới.