Kho bạc Nhà nước khẩn trương hoàn thiện Chiến lược phát triển kho bạc giai đoạn 2021-2030

Nhật Tân

Kho bạc Nhà nước (KBNN) hiện đang khẩn trương hoàn thiện Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030.

Toàn cảnh Hội thảo định hướng Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 (ngày 5/8/2019).
Toàn cảnh Hội thảo định hướng Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 (ngày 5/8/2019).

Theo đó, nhằm hoàn thành định hướng hình thành Kho bạc số vào năm 2030, hiện nay, KBNN đang khẩn trương hoàn thiện Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030 để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đây là căn cứ quan trọng để KBNN triển khai đồng bộ cả 3 trụ cột gồm: chính sách quy trình; tổ chức bộ máy và con người...

Cùng với đó, KBNN tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, thúc đẩy cải cách và hiện đại hóa cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ; Xây dựng KBNN tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo mô hình quản lý, quản trị hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước, góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

Kho bạc số là kho bạc mà ở đó mọi tác nhân đều tương tác trên nền tảng số. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, kho bạc số gồm 5 đặc điểm cơ bản:

Một là, liên thông dữ liệu số giữa các cơ quan, đơn vị ở trung ương và địa phương với KBNN để cung cấp dịch vụ cho các đơn vị, cơ quan và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ giao KBNN.

Hai là, đơn vị, cơ quan giao dịch với Kho bạc thông qua nền tảng số của đơn vị có liên thông trực tuyến với Kho bạc hoặc đơn vị giao dịch trên nền tảng của Kho bạc số. Kho bạc số và các nền tảng số trong lĩnh vực tài chính nhà nước có kết nối tương tác với nhau để hình thành hệ sinh thái số cho toàn bộ lĩnh vực tài chính nhà nước.

Ba là, các quyết định quản lý của các cấp có thẩm quyền về lĩnh vực Quỹ Ngân sách nhà nước, quản lý ngân quỹ, huy động vốn cho ngân sách nhà nước, tổng kế toán, tổng hợp quyết toán ngân sách nhà nước… dựa trên phân tích dữ liệu lớn.

Bốn là, quản lý rủi ro các hoạt động nghiệp vụ và cung cấp dịch vụ trên cơ sở phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, đội ngũ công chức được đào tạo chuyên nghiệp.

Năm là, hạ tầng vận hành Kho bạc số được thực hiện trên nền tảng điện toán đám mây với khả năng co giãn cao, đáp ứng yêu cầu theo khối lượng tần suất tương tác ở những giai đoạn khác nhau.

KBNN tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, thúc đẩy cải cách và hiện đại hóa cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ; Xây dựng KBNN tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo mô hình quản lý, quản trị hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước, góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.