Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển đổi số

Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển đổi số

Kế toán là một trong những hoạt động chịu ảnh hưởng mạnh mẽ trong giai đoạn chuyển đổi số. Dưới sự tác động của Cách mạng công nghệ 4.0, tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp (DN) từng bước có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, hoạt động kế toán cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, yêu cầu về bảo mật thông tin, nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao. Do đó, để có thể phát huy được hết lợi ích của công nghệ số, từ đó nâng cao hiệu quả trong hoạt động kế toán, đòi hỏi có sự quan tâm đồng bộ của các bên liên quan.
Tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp tư nhân

Tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp tư nhân

Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp có vai trò hết sức quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Với chức năng thu nhận, xử lý, và cung cấp thông tin cũng như kiểm tra các hoạt động kinh tế, tài chính trong doanh nghiệp, công tác kế toán ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả quản lý ở một doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp tư nhân. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả tập trung phân tích đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân, để từ đó làm rõ nội dung tổ chức công tác kế toán tại loại hình doanh nghiệp này.
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các trường đại học công lập trên bàn Hà Nội

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các trường đại học công lập trên bàn Hà Nội

Hiện nay, các trường đại học công lập trên địa bàn Hà Nội hoạt động bằng nguồn kinh phí của Nhà nước cấp hoặc bằng các nguồn kinh phí khác như: Thu sự nghiệp, phí, lệ phí hay viện trợ không hoàn lại. Để quản lý và chủ động trong các khoản chi tiêu hàng năm các trường đại học đều phải lập dự toán cho từng khoản chi tiêu này.
Tổ chức công tác kế toán hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tổ chức công tác kế toán hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Hợp tác xã nông nghiệp có vai trò, quan trọng trong thực hiện mục tiêu cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Thời gian qua, Nhà nước đã có nhiều chính sách ưu đãi cho hợp tác xã nông nghiệp phát triển, đặc biệt là ưu đãi về thuế. Tuy nhiên, để tận dụng tốt nhất những ưu đãi này, đòi hỏi các hợp tác xã nông nghiệp phải có năng lực quản lý tài chính và tổ chức tốt công tác kế toán, song đây hiện đang là khâu yếu nhất của các hợp tác xã nông nghiệp tại tỉnh Quảng Ngãi. Bài viết phân tích những hạn chế trong tổ chức công tác kế toán hợp tác xã nông nghiệp và đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác này trong thời gian tới tại Quảng Ngãi.