HOSE và VACPA ký biên bản ghi nhớ hợp tác

HOSE và VACPA ký biên bản ghi nhớ hợp tác

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác hướng đến mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng thông tin tài chính trên thị trường chứng khoán và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.
Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam góp phần phát triển hoạt động kiểm toán độc lập

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam góp phần phát triển hoạt động kiểm toán độc lập

15 năm thành lập và hoạt động (2005-2020), Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã có những đóng góp tích cực nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ kiểm toán, góp phần quan trọng trong công khai minh bạch thông tin tài chính, phục vụ lợi ích của doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong, ngoài nước, lợi ích và yêu cầu của Nhà nước cũng như tất cả các hoạt động kinh tế - xã hội của Việt Nam.
VACPA phát hành sách Chương trình kiểm toán mẫu - Báo cáo tài chính Singapore (bản tiếng Việt)

VACPA phát hành sách Chương trình kiểm toán mẫu - Báo cáo tài chính Singapore (bản tiếng Việt)

Ngày 25/10/2019, tại Hà Nội, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Viện Kế toán Công chứng Singapore (ISCA) đã tổ chức ký kết Biên bản ghi nhớ và phát hành sách Chương trình kiểm toán mẫu báo cáo tài chính Singapore (bản tiếng Việt). Tài liệu này sẽ giúp các kiểm toán viên hiểu rõ hơn các yêu cầu của Chuẩn mực kiểm toán quốc tế.