Sửa đổi quy định về trái phiếu doanh nghiệp: Hết thời "câu nhử" lãi suất cao?

Sửa đổi quy định về trái phiếu doanh nghiệp: Hết thời "câu nhử" lãi suất cao?

Để giảm thiểu những rủi ro cho thị trường, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế đã sửa đổi, bổ sung quy định về mua lại trái phiếu trước hạn.