VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Doanh nghiệp hoạt động dưới 3 năm có được dự thầu?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Doanh nghiệp hoạt động dưới 3 năm có được dự thầu?

Ông Bùi Kim Khánh (Vĩnh Phúc) hỏi: Đối với gói thầu quy mô nhỏ (dưới 20 tỷ đồng), các doanh nghiệp hoạt động từ 1-2 năm, giá trị tài sản ròng trong năm gần nhất > 0 thì có được phép tham gia đấu thầu không?

Nhà đầu tư sẽ bỏ phiếu dự thầu trên hệ thống Đấu thầu trái phiếu điện tử

Doanh nghiệp dự thầu phải có báo cáo tài chính đã kiểm toán?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện về tư cách hợp lệ quy định tại Khoản 1, Điều 5 Luật Đấu thầu thì được phép tham dự quá trình lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Bên cạnh đó, một trong các điều kiện để nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu là có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Theo đó, chủ đầu tư cần căn cứ vào tính chất, điều kiện cụ thể của từng gói thầu để quy định số năm yêu cầu trong hồ sơ mời thầu cho phù hợp.

Trường hợp do đặc thù của địa phương và tính chất gói thầu mà chủ đầu tư thấy rằng yêu cầu đối với các tiêu chí đánh giá về năng lực tài chính trong thời gian ít hơn 3 năm vẫn bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và tăng tính cạnh tranh của gói thầu thì chủ đầu tư có thể xem xét, quy định số năm yêu cầu trong hồ sơ mời thầu nhỏ hơn 3 năm.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM