Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản, hàng dự trữ quốc gia

Minh Hà

Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa ban hành Văn bản số 92/TCDT-QLHDT gửi các Cục DTNN khu vực về việc chấn chỉnh công tác an ninh bảo vệ, phòng chống khủng bố; phòng cháy chữa cháy, phòng, chống bão lũ đảm bảo an toàn tài sản, hàng dự trữ quốc gia (DTQG).

Tổng cục DTNN yêu cầu Cục trưởng Cục DTNN khu vực chủ động rà soát, hoàn thiện nội quy, quy chế bảo vệ trụ sở, kho, hàng DTQG.
Tổng cục DTNN yêu cầu Cục trưởng Cục DTNN khu vực chủ động rà soát, hoàn thiện nội quy, quy chế bảo vệ trụ sở, kho, hàng DTQG.

Văn bản số 92/TCDT-QLHDT ngày 20/01/2021 của Tổng cục DTNN nêu rõ, thời gian qua, công tác an ninh bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão cơ bản đã được các Cục DTNN khu vực quan tâm thực hiện theo quy định bảo đảm an toàn tài sản, hàng DTQG được Nhà nước giao quản lý.

Tuy nhiên, tại một số Cục DTNN khu vực vẫn còn chưa quan tâm đúng mức, vẫn có hiện tượng để xảy ra mất an toàn, an ninh đối với tài sản, hàng DTQG.

Để tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản, hàng DTQG hàng năm, Tổng cục DTNN yêu cầu Cục trưởng Cục DTNN khu vực chủ động rà soát, hoàn thiện nội quy, quy chế bảo vệ trụ sở, kho, hàng DTQG; chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc có kế hoạch, kịch bản sẵn sàng phối hợp với lực lượng Công an, các cấp chính quyền địa phương (nơi đặt trụ sở, kho, hàng DTQG) để kip thời có biện pháp, giải pháp ứng phó đối với các tình huống có thể xảy ra.

Cùng với đó, Cục trưởng Cục DTNN khu vực quán triệt, chỉ đạo, bố trí cán bộ, công chức, lực lượng bảo vệ để duy trì hoạt động tuần tra, trực ban, bảo vệ cơ quan hàng ngày; thực hiện kiểm tra, kiểm soát, tuần tra, canh gác người ra vào khu vực trụ sở, kho hàng DTQG để phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, nội quy bảo vệ cơ quan, đơn vị nhất là đối với các dịp nghỉ lễ, Tết.

Bên cạnh đó, các cục DTNN khu vực có giải pháp bảo đảm về điều kiện cơ sở vật chất nơi làm việc, kho tàng; kịp thời bổ sung trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ cho hoạt động của lực lượng bảo vệ; chủ trì, phối hợp chặt chẽ với cơ quan có thẩm quyền để tổ chức, bồi dưỡng, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ.

Để chủ động có kế hoạch thực hiện kịp thời, Tổng cục DTNN đề nghị các cục DTNN khu vực quán triệt cán bộ, công chức, người lao động thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các văn bản quy định của Nhà nước về công tác an ninh bảo vệ, phòng chống khủng bố; phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lũ và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Tổng cục DTNN.

Ngoài các nội dung trên, Tổng cục DTNN yêu cầu Cục trưởng Cục DTNN khu vực thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo về tình hình an ninh, an toàn tài sản, trụ sở, kho, hàng DTQG; kịp thời báo cáo, phản ánh những khó khăn, vướng mắc và những đề xuất, kiến nghị về Tổng cục DTNN để tổng hợp xử lý theo thẩm quyền.