Tăng cường công tác quản lý đại lý nhận và chi, trả ngoại tệ


Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa gửi Công văn đến các ngân hàng thương mại (NHTM), chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối về việc tăng cường công tác quản lý đại lý nhận và chi, trả ngoại tệ.

Nhằm đảm bảo hoạt động đại lý chi trả ngoại tệ của TCTD tuân thủ đúng quy định của pháp luật, thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình trong hoạt động ủy quyền làm đại lý chi, trả ngoại tệ.
Nhằm đảm bảo hoạt động đại lý chi trả ngoại tệ của TCTD tuân thủ đúng quy định của pháp luật, thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình trong hoạt động ủy quyền làm đại lý chi, trả ngoại tệ.

Văn bản gửi các tổ chức tín dụng (TCTD) nêu rõ: Hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế được thực hiện theo các quy định tại Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2013); Quyết định số 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước;

Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối; Nghị định số 89/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế (đã được sửa đổi, bổ sung);

Thông tư số 34/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của NHNN hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ (đã được sửa đổi, bổ sung).

Quy định tại các văn bản nêu trên đã giao trách nhiệm cho TCTD được phép trong việc hướng dẫn tổ chức kinh tế làm đại lý chi, trả ngoại tệ thực hiện nghiệp vụ chi, trả ngoại tệ và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật có liên quan.

Nhằm đảm bảo hoạt động đại lý chi trả ngoại tệ của TCTD tuân thủ đúng quy định của pháp luật, thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình trong hoạt động ủy quyền làm đại lý chi, trả ngoại tệ cho tổ chức kinh tế, NHNN yêu cầu TCTD:

Thứ nhất, thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm của TCTD ủy quyền đối với đại lý chi, trả ngoại tệ, đảm bảo đại lý chi, trả ngoại tệ thực hiện đúng quy định pháp luật tại hợp đồng, các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối và các quy định về phòng, chống rửa tiền.

Thứ hai, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tư vấn, đào tạo cho các đại lý để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về quản lý ngoại hối, hoạt động chi, trả ngoại tệ và phòng, chống rửa tiền.

Thứ ba, làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát định kỳ hoặc đột xuất đối với đại lý được ủy quyền để đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả.

Trường hợp phát hiện đại lý chi, trả ngoại tệ có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật, TCTD tùy theo tính chất và mức độ vi phạm để có biện pháp xử lý thích hợp.

Theo M.Ngọc/thitruongtaichinhtiente.vn