Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Tăng trưởng GDP cả năm 5,8% là khả thi

Minh Hà

(Tài chính) “Nếu nỗ lực quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp thì mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm 5,8% là khả thi”. Đó là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2014, diễn ra từ ngày 27- 28/8/2014.

Toàn cảnh Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8/2014. Nguồn: FinancePlus.vn
Toàn cảnh Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8/2014. Nguồn: FinancePlus.vn
12/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch

Sau khi nghe, thảo luận về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2014, Chính phủ thống nhất đánh giá, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp của nhân dân cả nước, tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực.

Tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước; lạm phát được kiểm soát ở mức thấp; nền tảng kinh tế vĩ mô ngày càng ổn định vững chắc. Dựa trên tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng 2014 và dự báo thực hiện cả năm, trong 14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra cho năm 2014, dự kiến có 12 chỉ tiêu đạt và vượt; trong đó tăng trưởng GDP  đạt 5,8%; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đạt khoảng 5%.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, những kết quả đạt được trong 8 tháng qua cho thấy có cơ sở để tin tưởng việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 đã đề ra.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu trong 4 tháng còn lại của năm 2014, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục kiên định mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ.

“Nếu nỗ lực, quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp thì mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm 5,8% là khả thi”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, trong đó tập trung vào các nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tái cơ cấu nền kinh tế, hoàn thiện thể chế chính sách; các nhóm giải pháp trong lĩnh vực xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh; tăng cường công tác đối ngoại… Trong đó, tập trung vào các giải pháp sau:

Thứ nhất, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thực hiện các giải pháp tăng tổng cầu cho nền kinh tế, trước hết là tăng dư nợ tín dụng cho vay và tăng giải ngân đầu tư.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, tập trung vào tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, tái cơ cấu ngân hàng thương mại và tái cơ cấu nông nghiệp. Triển khai thực hiện hiệu quả Luật Đầu tư công, phân bổ vốn theo kế hoạch đầu tư trung hạn, khắc phục tình trạng sử dụng vốn dàn trải, kém hiệu quả chống thất thoát, lãng phí.

Khẩn trương, quyết liệt tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước theo hướng đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành gắn với nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng suất, hiệu quả, khả năng cạnh tranh. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả tái cơ cấu ngân hàng thương mại gắn với giải quyết nợ xấu, nhất là đối với các ngân hàng thương mại yếu kém..

Thứ ba, tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, luật pháp, cơ chế, chính sách theo hướng tạo sự thông thoáng, thuận lợi theo cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, trong đó đột phá vào cải cách thủ tục hành chính.

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cải cách thể chế không chỉ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia mà còn giúp phòng chống tiêu cực, tham nhũng, củng cố niềm tin của nhân dân vào bộ máy Nhà nước.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương chủ động chỉ đạo thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính của từng lĩnh vực, địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tập trung nghiên cứu, rà soát, khẩn trương thực hiện hoặc đề xuất sửa đổi, loại bỏ các văn bản, quy định bất hợp lý, tạo vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Thứ tư, đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển y tế, văn hóa, xã hội, môi trường...Tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; triển khai có hiệu quả các chương trình tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, nhất là giải nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thủ tướng yêu cầu sớm xây dựng và ban hành Nghị định của Chính phủ về chính sách cho người dân bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân tham gia giữ rừng.

Thứ năm, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, chủ động hơn trong công tác đối ngoại, góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia và nâng cao vị thế đất nước...

Cũng tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2014, Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng, như: Dự thảo Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động giai đoạn 2014 – 2017 đối với 4 trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Dự thảo Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng; Báo cáo tóm tắt kết quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin năm 2013 của các cơ quan Nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông trình Chính phủ...
Dựa trên tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng 2014 và dự báo thực hiện cả năm, trong 14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra cho năm 2014, dự kiến có 12 chỉ tiêu đạt và vượt; trong đó tăng trưởng GDP  đạt 5,8%; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đạt khoảng 5%.