Tạp chí Tài chính thông báo mời thầu


BỘ TÀI CHÍNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẠP CHÍ TÀI CHÍNH

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________

 

________________________________________

Số : 309B/TB-TCTC

 

Hà Nội, ngày 19  tháng 12 năm 2013

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tạp chí Tài chính chuẩn bị tổ chức đấu thầu theo Luật định, gói thầu: “In các Ấn phẩm của Tạp chí Tài chính năm 2014 theo hình thức Đấu thầu hạn chế.

Kính mời các đơn vị có tên sau tham gia gửi hồ sơ chào thầu đối với gói thầu nêu trên.

1.           Công ty TNHH MTV In Tài chính.

2.           Công ty CP In Tây Hồ.

3.           Công ty TNHH In Ánh Dương.

4.           Công ty CP In Truyền thông Việt Nam.

5.           Công ty CP In Tân Việt.

Đề nghị các đơn vị liên lạc tới Ban Trị sự - Tạp chí Tài chính - 04.39332339 - gặp Ông Bùi Tuấn Anh để nhận hồ sơ mời thầu.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận

TỔNG BIÊN TẬP

- Như trên;

- Lưu: VT.

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Thu Phong