Tập đoàn Bảo Việt bổ nhiệm Tổng Giám đốc

PV.

(Tài chính) Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Phi - thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 25/6/2014.

Tập đoàn Bảo Việt bổ nhiệm Tổng Giám đốc - Ảnh 1
Ông Nguyễn Quang Phi
Tân Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt
Thông cáo báo chí của Tập đoàn Bảo Việt mới đây cho biết, ngày 25/6/2014, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Phi, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, làm thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt.

Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Quản trị của ông Nguyễn Quang Phi được tính từ ngày được bổ nhiệm cho đến ngày hết nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt.

Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nêu trên sẽ được xin ý kiến chấp thuận của các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng quy định tại Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt và quy định hiện hành của pháp luật.

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt cũng đã ra quyết định về việc ông Dương Đức Chuyển - thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Khối Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt - được thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt.

Ông Dương Đức Chuyển sẽ tiếp tục tham gia công tác quản trị, điều hành tại Tập đoàn Bảo Việt với tư cách là thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Khối Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt.

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Phi - thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt với nhiệm kỳ 05 (năm) năm kể từ ngày 25/6/2014.

Ông Nguyễn Quang Phi tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và có kinh nghiệm gần 20 năm trong lĩnh vực bảo hiểm. Ông Nguyễn Quang Phi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt từ tháng 3/2011.

Vài nét về tân Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt Nguyễn Quang Phi:

Trình độ chuyên môn:

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Solvey (Vương quốc Bỉ)

Cử nhân Tài chính Bảo hiểm (Đại học Kinh tế Quốc dân)

Chức vụ đang đảm nhiệm::

Thành viên Hội đồng Quản trị,

Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt

Chức vụ công tác từng đảm nhiệm:

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, từ tháng 3/2011.