Tập trung tháo gỡ khó khăn cho địa phương, doanh nghiệp

Theo Hiền Hòa/dangcongsan.vn

Thông qua theo dõi, giám sát, Ban Kinh tế Trung ương đã phát hiện những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế - xã hội, từ đó kiến nghị, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo để các chủ trương, chính sách được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả…

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Sáng 20/7, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Trưởng Ban cùng đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Ban.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Ban Kinh tế Trung ương. Ban Kinh tế Trung ương được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng nhiều Đề án quan trọng, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thông qua nhiều chủ trương, định hướng quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, trong 6 tháng đầu năm, Ban Kinh tế Trung ương đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai, hoàn thành các đề án chuyển tiếp từ năm 2021 và chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai các đề án được giao năm 2022. Đã hoàn thiện, trình Bộ Chính trị ban hành 01 nghị quyết về phát triển đô thị, 02 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội vùng, 01 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội địa phương: Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045; Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/02/2022 về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về "Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". 

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho địa phương, doanh nghiệp - Ảnh 1
Hình ảnh tại Hội nghị. 

Tổ chức xây dựng, hoàn thành có chất lượng 02 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương và Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất ban hành 02 nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về "nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"

Song song với việc hoàn thiện các nghị quyết và các đề án nêu trên, Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục tổ chức triển khai xây dựng các đề án để từ nay tới cuối năm 2022 và đầu năm 2023 sẽ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong đó bao gồm: 01 đề án trình BCH Trung ương về chủ trương, chính sách công nghiệp hóa - hiện đại hóa, 04 đề án trình Bộ Chính trị và 01 đề án trình Ban Bí thư trong 6 tháng cuối năm 2022; chủ động nghiên cứu xây dựng 01 đề án trình Bộ Chính trị vào quý I/2023.

Ngoài tập trung thực hiện các nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao theo kế hoạch, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức nghiên cứu một số nội dung phục vụ công tác tổng kết, tham mưu, đề xuất của Ban về một số chủ trương, chính sách lớn của Đảng thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội gắn với mục tiêu của Văn kiện và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ động triển khai nghiên cứu để tổ chức thẩm định, tham gia ý kiến đối với nhiều nội dung, báo cáo liên quan đến kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng theo yêu cầu của Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan. Các ý kiến thẩm định, tham gia của Ban Kinh tế Trung ương nhìn chung có chất lượng, thể hiện quan điểm rõ ràng, qua đó giúp các cơ quan liên quan và cấp có thẩm quyền có thêm cơ sở xem xét, quyết định, nhất là các vấn đề quan trọng được xã hội quan tâm.

Bên cạnh công tác nghiên cứu, tham mưu đề xuất, công tác theo dõi, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các chủ trương của Đảng về kinh tế tiếp tục được Ban quan tâm tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả nhất định. Thông qua theo dõi, giám sát, Ban Kinh tế Trung ương đã phát hiện những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế, xã hội, từ đó kiến nghị, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo để các chủ trương, chính sách được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; đồng thời thông tin, trao đổi để các cơ quan chức năng kịp thời có các giải pháp phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn cho địa phương, doanh nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế.

Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình công tác năm 2022 đề ra, đặc biệt trong việc triển khai xây dựng các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm 2022. Việc phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và triển khai các hoạt động của Lãnh đạo Ban được tổ chức hiệu quả; các hội thảo, hội nghị, tọa đàm phục vụ công tác chuyên môn của Ban được tổ chức tốt, góp phần bổ sung cơ sở lý luận, thực tiễn phục vụ việc nghiên cứu, xây dựng các đề án của Ban. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế tiếp tục được duy trì bằng những hình thức phù hợp, bảo đảm các quy định. Kỷ cương, kỷ luật công vụ được thực hiện nghiêm túc. Công tác đảng, đoàn thể được quan tâm chỉ đạo thực hiện, qua đó góp phần củng cố khối đoàn kết, giữ vững tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động.

Tại Hội nghị, các ý kiến của đại biểu tham dự, đại diện lãnh đạo của các vụ, đơn vị đều nhất trí cao về Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và đưa ra một số đề xuất, kiến nghị để góp phần triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho địa phương, doanh nghiệp - Ảnh 2
Các đại biểu phát biểu thảo luận tại Hội nghị. 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Trần Tuấn Anh đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Kinh tế Trung ương trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Ban Kinh tế Trung ương bởi đây là năm mà Ban được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng và trình nhiều Đề án quan trọng lên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thông qua, ban hành những chủ trương, định hướng quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đó là một khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, quyết tâm rất cao để thực hiện và hoàn thành có chất lượng các đề án.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Trần Tuấn Anh cũng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế cũng như thách thức cần được nhìn nhận để khắc phục, đổi mới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng triển khai công việc của Ban trong thời gian tới.

Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương yêu cầu tập thể Lãnh đạo Ban và người đứng đầu các đơn vị nâng cao quyết tâm chính trị và trách nhiệm nêu gương; Các cấp ủy Đảng cần vào cuộc cùng với chính quyền bảo đảm điều kiện công tác, môi trường làm việc tại cơ quan, đơn vị; Phát huy tốt hơn nữa truyền thống và các bài học kinh nghiệm để triển khai công tác trong thời gian tới; Xây dựng các chương trình làm việc, kế hoạch cho từng đề án một cách khoa học, bám sát thực tiễn; Cần phân định rõ trách nhiệm của từng người, từng khâu trong hệ thống, đặc biệt trong đề án, người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ban về công việc của đơn vị mình; Nâng cao hơn nữa năng lực của cán bộ, thường xuyên đào tạo, tập huấn, cập nhật thông tin...

Đồng chí Trưởng Ban tin tưởng rằng, với sự quyết tâm, thống nhất của tập thể Lãnh đạo Ban, sự đồng lòng, nhất trí, đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong Ban, Ban Kinh tế Trung ương sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao./.