Bộ Tài chính:

Thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Trần Huyền

Bộ Tài chính vừa thành lập Tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc làm Tổ trưởng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 1951/QĐ-BTC ngày 6/10/2021 thành lập Tổ công tác đặc biệt của Bộ Tài chính tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tổ công tác đặc biệt này do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc làm Tổ trưởng. Tổ có 3 tổ phó gồm: Ông Đặng Quyết Tiến - Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Tổ phó thường trực; ông Vũ Đức Hội - Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước; ông Nguyễn Thành Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế và 9 thành viên là lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Tổ công tác có nhiệm vụ, quyền hạn chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan, tích cực nắm bắt, trao đổi, tiếp cận thông tin và kịp thời có các biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, người dân.

Tổ công tác sẽ hướng dẫn, đồng hành cùng doanh nghiệp trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm thực hiện phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch COVID-19”, tăng tính chủ động, tự chủ và nâng cao tinh thần trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, lưu ý rà soát cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, không tạo ra “giấy phép con” làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống, sinh hoạt của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tổ công tác đặc biệt của Bộ Tài chính còn tiếp nhận, tổng hợp, ghi nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; chuyển nội dung kiến nghị đến các đơn vị chức năng thuộc Bộ xử lý theo thẩm quyền, hoặc báo cáo Bộ nếu vượt thẩm quyền, đôn đốc, xử lý, báo cáo Tổ trưởng - Bộ trưởng các trường hợp vướng mắc, khó khăn để kịp thời chỉ đạo xử lý.

Theo Quyết định, các thành viên Tổ công tác có nhiệm vụ tiếp nhận, tổng hợp ghi nhận phản ánh, kiến nghị, chuyển ngay trong ngày kiến nghị đến các Vụ, Cục, Tổng cục chức năng (qua Tổ công tác/Văn phòng Bộ Tài chính) xử lý theo thẩm quyền hoặc giao cá nhân, tập thể/đầu mối xử lý ngay theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

Đồng thời, triển khai việc xử lý tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, nêu rõ các nội dung đã xử lý, đang xử lý theo thẩm quyền, cơ chế chính sách đã ban hành; đề xuất các giải pháp, nội dung xử lý vượt thẩm quyền.

Về cơ chế phối hợp giữa các thành viên Tổ công tác, hoạt động của các thành viên Tổ công tác được thực hiện thông qua việc họp trực tiếp, trực tuyến hoặc bằng văn bản giữa các thành viên Tổ công tác. Các thành viên Tổ công tác cử cán bộ đại diện thuộc đơn vị làm đầu mối phối hợp để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Tổ công tác.

Định kỳ hàng tuần, hàng tháng hoặc đột xuất, các thành viên Tổ công tác kịp thời tổng hợp tình hình giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân tại đơn vị; nêu rõ nguyên nhân chậm trễ chưa xử lý, kiến nghị xử lý từng trường hợp vượt thẩm quyền (nếu có), gửi Tổ phó Thường trực Tổ công tác để tổng hợp, báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác xem xét, chỉ đạo/kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các trường hợp vượt thẩm quyền Bộ Tài chính.

Quyết định số 1951/QĐ-BTC có hiệu lực kể từ ngày 6/10/2021 và thay thế Quyết định số 1798/QĐ-BTC ngày 15/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.