Thay đổi chế độ công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành trái phiếu

Khánh Chi

Ngày 14/8/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 77/2020/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 9/7/2020 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, chế độ công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành trái phiếu bao gồm: Công bố thông tin trước đợt phát hành trái phiếu; Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu; Công bố thông tin định kỳ; Công bố thông tin bất thường và công bố thông tin về trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền, mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu.

Riêng đối với trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu trước khi Nghị định số 81/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 01/9/2020) thực hiện chế độ công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và công bố thông tin về trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền, mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu (nếu có) theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 77/2020/TT-BTC.