Thông tư số 16/2023/TT-BTC:

Thay đổi quy định về vốn của doanh nghiệp nhà nước


Ngày 17/3/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 16/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2021/TT-BTC Ngày 26/5/2021 hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 16/2023/TT-BTC