Thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần trong hải quan

T. Hoa

​Từ ngày 10/5/2020, chính thức thực hiện "Đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần" theo Quyết định số 1304/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan.

Tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần nhằm đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan, giải phóng hàng nhanh
Tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần nhằm đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan, giải phóng hàng nhanh

"Đề án thí điểm Tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần" là việc áp dụng kết quả tham vấn của lần xuất khẩu, nhập khấu trước cho các lần xuất khẩu, nhập khẩu tiếp theo trong phạm vi một Chi  cục  Hải quan, hoặc nhiều Chi cục Hải quan thuộc một Cục Hải quan, hoặc nhiều Chi cục Hải quan thuộc nhiều Cục Hải quan khác nhau.

Mục tiêu là nhằm đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan và giải phóng hàng, giảm khối lượng công việc cho cơ quan Hải quan và cộng đồng doanh nghiệp nhằm tạo thuận lợi thương mại trong công tác kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá hải quan đối với các doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật. 

Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của công chức Hải quan trong công tác kiếm tra, tham vấn, xác định trị giá hải quan; khuyến khích tính tuân thủ của doanh nghiệp trong khai báo trị giá hải quan, tăng cường công tác quản lý trị giá trong toàn ngành.

Qua đó, góp phần ngăn chặn tình trạng "hàng hóa di chuyển" từ nơi xác định trị giá hải quan cao sang nơi xác định trị giá hải quan thấp để làm thủ tục hải quan, gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Tổng cục Hải quan đã giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện tham vấn cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố; tham vấn một lần sử dụng kết quả nhiều lần theo quy trình của Đề án.

Việc ngành Hải quan kịp thời áp dụng "Đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần" trong thời điểm hiện tại góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của người khai hải quan, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu nhằm đảm bảo tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh tác động ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.