Thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Tạp chí Tài chính năm 2022


Tạp chí Tài chính thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022.

Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-TCTC ngày 03/3/2023 của Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Tạp chí Tài chính năm 2022, Tạp chí Tài chính thông báo kết quả tuyển dụng viên chức Tạp chí Tài chính năm 2022 như sau:

1. Kết quả tuyển dụng (Thông báo, Phụ lục 01 và Phụ lục 2 kèm theo);

2. Hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển, bao gồm:

- Bản sao giấy khai sinh có công chứng;

- Các văn bằng, chứng chỉ theo phiếu đăng ký dự tuyển có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền kèm theo bản gốc để đối chiếu;

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp còn hiệu lực.

Tạp chí Tài chính thông báo./.