Thông qua Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Trần Huyền

Quốc hội đã thông qua Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, dự thảo Luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp sau khi tiếp thu, chỉnh lý có 7 chương, 86 điều.

So với dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý không thay đổi về số chương, tăng 01 điều (bổ sung Điều 28 quy định về phát triển công nghệ lưỡng dụng và Điều 71 quy định về đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi chuyên gia phục vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh; bỏ Điều 80 quy định về trách nhiệm của Tòa án nhân dân). 

Về hoạt động quản lý nguồn lực tài chính cho công nghiệp quốc phòng, an ninh, dự thảo Luật quy định mang tính chính sách, định hướng chung tạo nguồn lực cho công nghiệp quốc phòng, an ninh nhằm xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tuy nhiên, để tránh cách hiểu việc ngân sách nhà nước được phân bổ cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ ưu tiên cho công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh cao hơn các nhiệm vụ khác, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội bỏ cụm từ “của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an” tại khoản 1 và bỏ từ “Hoạt động” tại tên điều như dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua.

Về Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho bổ sung 1 điểm về nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; chỉnh lý điểm b thành điểm c quy định “Trích lập từ lợi nhuận sau thuế theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 21 của Luật này”; đồng thời, sắp xếp lại các điểm của khoản này cho phù hợp như dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua.

Về động viên công nghiệp, qua rà soát, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã bỏ khoản 1 Điều 51; giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn trích và sử dụng tiền khấu hao bồi thường tổn thất, quản lý, sử dụng, thu hồi đối với trang thiết bị chuyên dùng và tài liệu công nghệ giao cho cơ sở công nghiệp động viên tại khoản 3; quy định cụ thể việc quản lý sản phẩm động viên công nghiệp, trang thiết bị chuyên dùng, tài liệu công nghệ do Bộ Quốc phòng giao tại khoản 4 Điều 53.

Đồng thời, bổ sung 01 khoản quy định về phục hồi sản xuất của doanh nghiệp sau khi hoàn thành nhiệm vụ động viên công nghiệp, chuyển khoản 2 lên thành khoản 4 Điều 57 và sắp xếp lại các khoản tại Điều 58; quy định Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm dự trữ vật tư kỹ thuật phục vụ sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật tại khoản 2 Điều 59. Đồng thời, chỉnh lý, sắp xếp các điều khác trong Chương này bảo đảm thống nhất, chặt chẽ, khả thi...