Thu, chi ngân sách nhà nước tháng 7/2016

Bộ Tài chính

Tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 7/2016 ước đạt 102 nghìn tỷ đồng, tăng 26,6% so với tháng 6; Lũy kế thu 7 tháng đạt 583,6 nghìn tỷ đồng, bằng 57,5% dự toán, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, thu nội địa tháng 7/2016 ước đạt 86 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 22,2 nghìn tỷ đồng, tăng 34,8% so với tháng 6, lũy kế 7 tháng ước đạt 472,7 nghìn tỷ đồng, bằng 60,2% dự toán; Thu từ dầu thô tháng 7 ước đạt 4 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 370 tỷ đồng, tăng 10,2% so với tháng 6, lũy kế 7 tháng ước đạt 23,9 nghìn tỷ đồng, bằng 43,9% dự toán năm; Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 7 ước đạt 21,5 nghìn tỷ đồng, lũy kế 7 tháng ước đạt 150,37 tỷ đồng, bằng 55,7% dự toán năm.

Tổng chi NSNN thực hiện tháng 7 ước đạt 107,5 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 7 tháng đầu năm đạt 662,1 nghìn tỷ đồng, bằng 52% dự toán, tăng 4,9% so cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, chi đầu tư phát triển ước thực hiện 7 tháng đạt 92,2 nghìn tỷ đồng, bằng 36,2% dự toán, tăng 6,9% cùng kỳ năm 2015; Chi trả nợ và viện trợ ước thực hiện chi 7 tháng đạt 91,1 nghìn tỷ đồng, bằng 58,8% dự toán, tăng 3,2% so cùng kỳ năm 2015; Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính ước thực hiện chi 7 tháng đạt 473,7 nghìn tỷ đồng, bằng 57,5% dự toán, tăng 4,9% so cùng kỳ năm 2015.

Tính đến ngày 31/7/2016, đã thực hiện phát hành được 206.878 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bằng 82,8% kế hoạch năm (250.000 tỷ đồng), đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán.