Thu ngân sách 9 tháng đầu năm đạt 73%

PV.

(Tài chính) 3.050 tỷ đồng là tổng số thu thuế và phí ở Hà Tĩnh 9 tháng đầu năm 2013, đạt 73% kế hoạch (KH) Tỉnh giao và bằng 107% kế hoạch Bộ giao cả năm, tăng 51% so với cùng kỳ, là tiền đề cho việc hoàn thành chỉ tiêu thu năm 2013 Hội đồng Nhân dân (HĐND) Tỉnh giao.

Thu ngân sách 9 tháng đầu năm đạt 73%  - Ảnh 1
Hà Tĩnh là địa phương về đích sớm nhất trước 3 tháng so với dự toán được Trung ương giao

Mặc dù trong điều kiện có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, lạm phát kiềm chế ở mức thấp, Nhà nước thắt chặt tài chính công, thị trường nhà đất trầm lắng, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và đời sống nhân dân. Mặt khác, thực hiện các chính sách giảm, giãn thuế theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ thị trường cũng đã ảnh hưởng làm giảm nguồn thu ngân sách. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành quyết liệt của Cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp.

Cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Tổng cục Thuế, ngành Thuế Hà Tĩnh với tinh thần và quyết tâm thu đạt càng cao càng tốt, đã đề ra nhiều biện pháp quản lý và chỉ đạo kịp thời, sâu sát, khai thác có hiệu quả nguồn thu, nên công tác thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2013 đạt thắng lợi, là năm có số thu lớn nhất và tỷ lệ tăng thu so với cùng kỳ cao nhất từ trước tới nay ở Hà Tĩnh.

Trong đó tỷ trọng thu ngân sách từ hoạt động SXKD ngày càng tăng. 3.050 tỷ đồng là tổng số thu thuế và phí ở Hà Tĩnh 9 tháng đầu năm 2013, đạt 73% KH  Tỉnh giao và bằng 107% KH Bộ giao cả năm, tăng 51% so với cùng kỳ. Nếu trừ tiền sử dụng đất thì tổng thu là 2.656 tỷ đồng, đạt 78% KH Tỉnh giao và bằng 125% KH Bộ giao cả năm. Một số sắc thuế thu đạt khá so với KH và tăng thu cao so với cùng kỳ như: Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 102% KH, tăng 108% so với cùng kỳ; Thu tại xã đạt 166% KH, tăng 187% so với cùng kỳ; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 109% KH, tăng 362% so với cùng kỳ; Phí, lệ phí đạt 94% KH, tăng 27% so với cùng kỳ.

Có 11/13 đơn vị hoàn thành kế hoạch Tỉnh giao từ 70% trở lên, trong đó có 3 đơn vị đạt với mức cao và tăng thu so với cùng kỳ là: Kỳ Anh đạt 99%; Cẩm Xuyên đạt 97%; Lộc Hà đạt 90%. Không những tăng thu về số tuyệt đối, mà chất lượng nguồn thu cũng được tăng lên, thu từ đất giảm dần và tương ứng thu từ lĩnh vực SXKD tăng lên. Cụ thể năm 2011 thu từ lĩnh vực hoạt động SXKD chiếm 72% trên tổng thu ngân sách, năm 2012 chiếm 77%  và 9 tháng đầu năm 2013 tỷ lệ thu từ hoạt động SXKD chiếm 87% .

Với thành tích trên, Hà Tĩnh là địa phương về đích sớm nhất trước 3 tháng so với dự toán Trung ương giao và là đơn vị đứng tốp đầu của cả nước về tỷ lệ tăng thu cao so với cùng kỳ. Kết quả đó thể hiện quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, của đội ngũ công chức thuế trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách ngay từ những tháng đầu năm và là tiền đề cho việc hoàn thành chỉ tiêu thu năm 2013 HĐND Tỉnh giao. Đó cũng là là biểu hiện cụ thể về tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Cục Thuế Hà Tĩnh. Thời gian tới, Cục thuế Hà Tĩnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách cả năm 2013 mà Nghị quyết HĐND Tỉnh đã đề ra với mức cao nhất.