Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đạt 81,3% dự toán

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Theo Bộ Tài chính, tổng thu cân đối Ngân sách Nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 9 ước đạt 57,26 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thu 9 tháng đạt 636 nghìn tỷ đồng, bằng 81,3% dự toán, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2013. Như vậy, so với số thu ngân sách cùng kỳ năm 2013, kết quả thu ngân sách 9 tháng đầu năm đạt kết quả khả quan.

Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đạt 81,3% dự toán
Thu nội địa thực hiện tháng 9 ước đạt 35,4 nghìn tỷ đồng. Nguồn: internet

Trong đó, thu nội địa thực hiện tháng 9 ước đạt 35,4 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thu 9 tháng đạt 427,89 nghìn tỷ đồng, bằng 79,4% dự toán, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong số đó đã thu vào NSNN khoảng 32,5 nghìn tỷ đồng cổ tức và lợi nhuận còn lại của các DNNN theo số quyết toán năm 2013 và phát sinh 6 tháng đầu năm 2014 theo Nghị định số 204/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, đã thu khoảng 1,83 nghìn tỷ đồng tiền thuế Thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong quý III-2013 của một số đối tượng doanh nghiệp đã được gia hạn 3 tháng theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, nay đến hạn phải nộp.

Thu từ dầu thô tháng 9 ước đạt 8,3 nghìn tỷ đồng; luỹ kế 9 tháng đạt 79,78 nghìn tỷ đồng, bằng 93,6% dự toán, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2013.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện tháng 9 ước đạt 12,96 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thu 9 tháng đạt 125,1 nghìn tỷ đồng, bằng 81,2% dự toán, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2013.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, công tác thu NSNN 9 tháng đầu năm kết quả đạt khá. Cơ quan Thuế, Hải quan đã tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý thu NSNN; tổ chức theo dõi, bám sát tình hình, nắm chắc đối tượng, địa bàn; thường xuyên kiểm tra, rà soát số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế Giá trị gia tăng, tăng cường đôn đốc xử lý thu hồi nợ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan, tập trung vào các doanh nghiệp, ngành hàng có rủi ro cao về thuế.

Bên cạnh đó, ngành Tài chính đã đẩy mạnh thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan theo Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày của Thủ tướng Chính phủ; phấn đấu quyết liệt thực hiện mục tiêu giảm số giờ kê khai nộp thuế, tăng số doanh nghiệp khai thuế điện tử và số địa phương nộp thuế điện tử, tạo thuận lợi ở mức cao nhất cho doanh nghiệp và người dân...

Về chi NSNN, tổng chi NSNN tháng 9 ước đạt 85,41 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 9 tháng ước đạt 768 nghìn tỷ đồng, đạt 76,3% dự toán, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong đó chi đầu tư phát triển tháng 9 ước đạt 13,36 nghìn tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 128 nghìn tỷ đồng, bằng 78,6% dự toán, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2013. Đến hết tháng 9-2014, vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn NSNN đã giải ngân (bao gồm cả tạm ứng vốn theo chế độ) đạt 78,5% dự toán (cùng kỳ năm 2013 đạt 63,8%); vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân đạt xấp xỉ 71,5% kế hoạch (cùng kỳ năm 2013 đạt 68,6%).

Chi trả nợ và viện trợ 9 tháng đạt 101,86 nghìn tỷ đồng, bằng 84,9% dự toán, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2013, đảm bảo thanh toán đầy đủ và kịp thời các khoản nợ đến hạn.

Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính 9 tháng đạt 538,07 nghìn tỷ đồng, bằng 76,4% dự toán, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2013.

Tính đến hết tháng 9/2014, tổng nguồn dự phòng NSTW năm 2014 đã sử dụng và dự kiến sử dụng khoảng 8.341 tỷ đồng, bằng 80,9% dự toán ( trong tổng số 10.300 tỷ đồng), nguồn còn lại khoảng 1.959 tỷ đồng. Bộ Tài chính đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ định hướng ưu tiên sử dụng để phòng chống khắc phục thiên tai, bão lụt, dịch bệnh, hỗ trợ lãi suất mua gạo tạm trữ... và một số nhiệm vụ cấp bách phát sinh.

Bội chi NSNN tháng 9 ước 28,15 nghìn tỷ đồng; lũy kế 9 tháng 131,99 nghìn tỷ đồng, bằng 58,9% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm.