Thứ tự phân bổ vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư công năm 2018

PV.

Thứ tự ưu tiên phân bổ vốn ngân sách nhà nước trong lĩnh vực đầu tư công năm 2018 đã được quy định rõ tại Nghị quyết 106/NQ-CP ngày 10/10/2017 của Chính phủ (về nội dung trong phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 9/2017).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Chính phủ quyết định nguyên tắc thứ tự ưu tiên phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2018:

- Bố trí vốn để thanh toán tối thiểu 20% tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 còn lại chưa thanh toán;

- Trong năm 2018, bố trí vốn để thu hồi tối thiểu 20% số vốn ứng trước nguồn ngân sách trung ương dự kiến thu trong giai đoạn 2016 - 2020 còn lại chưa thu hồi. Trong quá trình điều hành, nếu có nguồn bổ sung thêm phải ưu tiên thu hồi ứng trước, phấn đấu thu hồi đủ số ứng trước phải thu hồi trong giai đoạn 2016 - 2020;

- Vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư;

- Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2018;

- Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018 theo tiến độ;

- Dự án khởi công mới năm 2018, trong đó ưu tiên dự án cấp bách về phòng chống, khắc phục lũ lụt, thiên tai, bảo vệ môi trường (sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên).

Về cơ chế phân bổ vốn đầu tư ngân sách Trung ương năm 2018, trên cơ sở danh mục dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ giao, các bộ, ngành, địa phương triển khai lựa chọn dự án cụ thể, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng bộ, ngành, địa phương, triển khai phân bổ chi tiết theo các nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên đã được quy định tại Nghị quyết này, bảo đảm không làm thay đổi cơ cấu vốn giữa các ngành, lĩnh vực, chương trình mục tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ giao trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.