Thủ tục để viên chức hoạt động nghệ thuật bị ảnh hưởng bởi Covid-19 được nhận hỗ trợ

Minh Thư

Ngày 7/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong đó, quy định chi tiết điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện để nhận được tiền hỗ trợ đối với các nhóm đối tượng là viên chức hoạt động nghệ thuật bị ảnh hưởng bởi Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021.

Viên chức hoạt động nghệ thuật bị ảnh hưởng bởi Covid-19 được nhận mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người
Viên chức hoạt động nghệ thuật bị ảnh hưởng bởi Covid-19 được nhận mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người

Cụ thể, viên chức hoạt động nghệ thuật được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: Là đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV; Làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải tạm dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19.

Viên chức hoạt động nghệ thuật bị ảnh hưởng bởi Covid-19 được nhận mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người. Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho người lao động. 

Về hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật (bao gồm cả đơn vị trực thuộc cơ quan trung ương) lập Danh sách viên chức hoạt động nghệ thuật bảo đảm điều kiện theo quy định nêu trên (Mẫu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này) gửi cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022. 

Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Danh sách theo đề nghị của đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật, cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh tổng hợp, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Danh sách của cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.