Thủ tục mới về nhập khẩu nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin

Theo baohaiquan.vn

Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 1625/QĐ-BTC công bố 1 thủ tục hành chính mới ban hành về nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ bằng sắt hoặc thép đế sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm thuộc Chương 98, mã hàng 9834.12.90 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi trong lĩnh vực thuế quan.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thủ tục mới được công bố là thủ tục đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu hàng năm; danh mục các nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ nhập khẩu để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm thuộc mã hàng 9834.12.90.

Thủ tục này do Cục Hải quan, Chi cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện.

Về trình tự thực hiện, doanh nghiệp phải đăng ký Danh mục các nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ nhập khẩu để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm thuộc mã hàng 9834.12.90 trực tiếp tại cơ quan Hải quan với số lượng nhập khẩu hàng năm phù hợp với quy mô công suất/nhu cầu sử dụng để sản xuất, lắp ráp hàng năm của nhà máy.

Người khai hải quan phải thực hiện đăng ký Danh mục đó trực tiếp tại Chi cục hải quan nơi thuận tiện nhất trước khi nhập khẩu lô hàng đầu tiên thuộc Danh mục.

Hồ sơ đề nghị cơ quan Hải quan nơi cấp Danh mục gồm: Xác nhận của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với Danh mục; Công văn đề nghị cấp Danh mục; Danh mục hàng hóa và Phiếu theo dõi trừ lùi.

Trường hợp Danh mục đã đăng ký nhưng cần sửa, bổ sung, người khai hải quan được sửa đổi, bổ sung với điều kiện phải có giấy tờ, tài liệu nộp cho cơ quan Hải quan nơi đăng ký Danh mục trước thời điểm nhập khẩu hàng hóa lần đầu hoặc trước thời điểm nhập khẩu cho lô hàng tiếp theo có sửa đổi, bổ sung Danh mục để chứng minh việc sửa đổi, bổ sung là phù họp.

Người khai hải quan cũng phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của những khai báo trên.

Định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, người khai hải quan nộp báo cáo tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ nhập khẩu để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm để được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng theo mã hàng 9834.12.90 trong năm tài chính cho cơ quan Hải quan.

Đối với cơ quan Hải quan, ngay sau khi người khai hải quan nộp hồ sơ, Chi cục Hải quan nơi người khai hải quan đăng ký Danh mục có trách nhiệm kiểm tra, lập phiếu theo dõi, đóng dấu xác nhận vào 2 bản Danh mục và 1 bản phiếu theo dõi trừ lùi (lưu 1 bản chính Danh mục, giao cho người khai hải quan 1 bản chính Danh mục kèm 1 bản chính phiếu theo dõi trừ lùi để xuất trình cho cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa để thực hiện tính thuế và thực hiện trừ lùi khi làm thủ tục hải quan cho hàng hóa thực tế nhập khấu).

Trường hợp người khai hải quan cần thay đổi, bổ sung Danh mục và phiếu theo dõi trừ lùi thì Chi cục Hải quan nơi người khai hải quan đăng ký Danh mục có trách nhiệm kiểm tra, lập phiếu theo dõi, đóng dấu xác nhận vào 2 bản Danh mục hàng hóa nhập khẩu cần thay đổi, bổ sung và 1 bản phiếu theo dõi trừ lùi cần thay đổi, bổ sung (lưu 1 bản chính Danh mục, giao người khai hải quan 1 bản chính Danh mục kèm 1 bản chính phiếu theo dõi trừ lùi để xuất trình cho cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa để thực hiện khi làm thủ tục hải quan cho hàng hóa thực tế nhập khẩu) theo quy định.

Khi làm thủ tục nhập khẩu, ngoài thủ tục hải quan theo quy định, cơ quan Hải quan căn cứ hồ sơ hải quan, đối chiếu với phiếu theo dõi trừ lùi để trừ lùi các nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ nhập khẩu để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm thuộc mã hàng 9834.12.90 mà người khai hải quan đã thực tế nhập khẩu và ký xác nhận theo quy định.

Hết lượng hàng hóa nhập khẩu ghi trong Phiếu theo dõi trừ lùi, Lãnh đạo Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục cuối cùng xác nhận “đã nhập hết hàng hỏa theo danh mục số... ” lên bản chính Phiếu theo dõi trừ lùi của người khai hải quan và lưu 1 bản chụp, cấp cho người khai hải quan 1 bản chụp và gửi bản chính đến Chi cục hải quan nơi cấp phiếu theo dõi trừ lùi để thực hiện kiểm tra hàng hóa đã thông quan theo quy định.

Trường hợp Chi cục Hải quan tiếp nhận đăng ký Danh mục đồng thời là Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, sau khi Lãnh đạo Chi cục đã xác nhận hết lượng hàng hóa nhập khẩu trong phiếu theo dõi trừ lùi, Chi cục lưu bản chính, cấp cho người khai hải quan 1 bản chụp, chuyển 1 bản chụp phiếu theo dõi trừ lùi kèm hồ sơ đăng ký Danh mục để thực hiện kiểm tra hàng hóa đã thông quan theo quy định.

Sau khi nhận được bản chính phiếu theo dõi trừ lùi do Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục cuối cùng gửi đến, Chi cục Hải quan nơi đăng ký Danh mục và cấp phiếu theo dõi trừ lùi tập hợp toàn bộ hồ sơ đăng ký Danh mục chuyển cho Chi cục kiểm tra sau thông quan để làm cơ sở kiểm tra sau thông quan theo đúng quy định về quản lý rủi ro về việc sử dụng hàng hóa nhập khẩu đã được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng theo mã hàng 9834.12.90.