Chi bộ Ban Cải cách hiện đại hóa Hải quan:

Thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng

vương kiến

(Tài chính) Những kết quả đạt được trong kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ, xử lý vướng mắc của doanh nghiệp thời gian qua tại Tổng cục Hải quan phần nào đã cho thấy sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng cơ quan Tổng cục trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tại Chi bộ Ban Cải cách Hiện đại hóa Hải quan, các giải pháp cụ thể cũng đã được tiến hành để đóng góp vào những thành công chung đó.

Hiện đại hoá Hải quan là một trong những chiến lược của cải cách hành chính quan
trọng của ngành Tài chính Việt Nam. Nguồn: internet
Hiện đại hoá Hải quan là một trong những chiến lược của cải cách hành chính quan trọng của ngành Tài chính Việt Nam. Nguồn: internet
Thực hiện Nghị quyết số 343-NQ/ĐU, ngày 07/5/2012 của Đảng ủy Tổng cục Hải quan về việc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ, xử lý vướng mắc của doanh nghiệp (Nghị quyết 343), Chi bộ Ban cải cách Hiện đại hóa Hải quan đã tiến hành phổ biến, quán triệt đến toàn thể đảng viên và công chức trong Ban về ý nghĩa, mục đích cũng như nội dung của Nghị quyết. Đồng thời, Ban đã chỉ đạo các Tổ nghiệp vụ quan trực tiếp đến hướng dẫn nghiệp vụ, xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp lên kế hoạch thực hiện Nghị quyết 343; Tổ chức điều động, luân chuyển một bộ phận đảng viên, công chức vào những vị trí phù hợp nhằm phát huy được trình độ, năng lực, sở trường của từng người, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của công tác cải cách, hiện đại hóa.

Bên cạnh việc yêu cầu các Tổ nghiệp vụ thể chế hóa nội dung tinh thần của Nghị quyết vào chương trình công tác của Tổ trong từng năm, Chi ủy Chi bộ còn yêu cầu từng cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên giữ các cương vị lãnh đạo phải có các giải pháp cụ thể, để từ đó nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, xử lý các vướng mắc có liên quan. Qua đó, đảm bảo đúng tiến độ về thời gian, tháo gỡ kịp thời mọi khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”, Cấp ủy, Chi bộ và Lãnh đạo Ban cải cách Hiện đại hóa Hải quan cũng đã rất chú trọng đến công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức. Đến nay, tất cả cán bộ, công chức trong Ban đều đã được đào tạo cơ bản và luôn phát huy được tinh thần trách nhiệm với công tác cải cách, hiện đại hóa. Phần lớn những khó khăn vướng mắc của cơ quan hải quan cấp dưới có liên quan đến thực việc hiện thủ tục hải quan điện tử đã được Ban tìm cách xử lý hoặc phối hợp với các Vụ, Cục nghiệp vụ liên quan tham mưu, trình lãnh đạo Tổng cục Hải quan có hướng xử lý nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật và đảm bảo chất lượng, việc này đã góp phần quan trọng giúp cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu thực hiện có hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong hai năm 2012-2013, Ban Cải cách Hiện đại hóa Hải quan, đã trực tiếp tham mưu trình lãnh đạo Tổng cục Hải quan 2 văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định 87/2012/NĐ- CP, Thông tư 196/2012/TT-BTC), Quyết định 3046/QĐ-CHQ, ngày 27/12/2012 về quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại và nhiều văn bản hướng dẫn, kế hoạch triển khai thực hiện thủ tục hải quan điện tử khác. Ban Cải cách Hiện đại hóa Hải quan cũng đã trực tiếp ban hành khoảng gần 50 văn bản hướng dẫn, trả lời các vướng mắc về thực hiện thủ tục hải quan điện tử. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị có liên quan trả lời hàng trăm trường hợp liên quan đến thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

Ngoài ra, Ban Cải cách và Hiện đại hóa Hải quan còn định kỳ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại một số địa phương cụ thể, qua đó nắm rõ được từng vướng mắc cụ thể để từ đó có hướng triển khai và xử lý nhanh sự việc, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia ASEAN cũng là một trong những công việc trọng tâm của Ban.

Trong năm 2013, Ban Cải cách Hiện đại hóa là đầu mối giúp Tổng cục Hải quan thực hiện vai trò điều phối triển khai Cơ chế một cửa quốc gia trong giai đoạn thí điểm. Ban cũng đóng vai trò nòng cốt trong việc triển khai dự án VNACC/VCIS. Các cán bộ, công chức của Ban đã góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ điều phối hoạt động của dự án, tham gia xây dựng thiết kế chương trình, quy trình nghiệp vụ của hệ thống và đóng vai trò chủ đạo trong việc xây dựng thông tư hướng dẫn về vận hành hệ thống VNACCS/VCIS.

Mặc dù là một đơn vị mới được thành lập nhưng Chi bộ Ban Cải cách Hiện đại hóa Hải quan đã thể hiện được tinh thần đoàn kết và ý chí quyết tâm chính trị cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, cũng như trong tổ chức triển khai các chủ trương, chính sách, phong trào do Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan, Đảng uỷ Bộ Tài chính và tổ chức đoàn thể cấp trên ban hành. Nhiều đảng viên, qua thực tiễn công việc đã thể hiện được năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và được Chi bộ xem xét đề nghị kết nạp vào Đảng, bồi dưỡng quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm vào các vị trí phù hợp. Nhiều công chức đã đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Nhìn chung, sau khi được nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 343, hầu hết đảng viên, công chức trong Ban đã nhận thức được tầm quan trọng của việc kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, xử lý vướng mắc của doanh nghiệp; đồng thời, nâng cao được ý thức, tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện công tác chuyên môn.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nêu cao tinh thần tự giác học tập tấm gương của Hồ Chủ Tịch, cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban cải cách Hiện đại hóa Hải quan đang chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong công việc hàng ngày. Đặc biệt là từng Lãnh đạo Ban, Lãnh đạo Chi bộ, các tổ nghiệp vụ và các đảng viên luôn nỗ lực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào hoàn thành mục tiêu chung của toàn Ngành.

Bài đăng trên Thông tin Công tác Đảng số 4 - 2014