Thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi?

Nghi Kiều

(Tài chính) Tổng cục Hải quan vừa nhận được công văn số 2209/ĐTK - CV/2012 ngày 18/09/2012 của Công ty cổ phần ĐTK (Tổ 65 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội) về việc thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Danh mục hàng hóa của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Trả lời về vấn đề này, Công văn số 5732/TCHQ-TXNK ngày 18/10/2012 của Tổng cục Hải quan khẳng định:

- Theo quy định Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12; Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ; Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ thì:

+ Thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác, bao gồm các loại đã qua chế biến hoặc chưa chế biến như cám, bã, khô dầu các loại, bột cá, bột xương, bột tôm và các loại thức ăn khác cho gia súc, gia cầm và vật nuôi thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%

 + Cơ quan Thuế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý thu thuế giá trị gia tăng và hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh; Cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý thu thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu.

- Trường hợp, Công ty cổ phần ĐTK nhập khẩu mặt hàng nếu là thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác thì thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa hóa nhập khẩu, hồ sơ hải quan lô hàng và đối chiếu quy định tại các văn bản pháp luật nêu trên để tự xác định, tự kê khai, và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai thuế GTGT theo đúng quy định.