Thuế giá trị gia tăng với khoản thu nhập từ việc chuyển giao tài sản?

PV.

(Tài chính) Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 28748/CT-HTr ngày7/11/2012 của Cục Thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với khoản thu nhập từ việc chuyển giao tài sản của Công ty NTT Việt Nam Corporation (gọi tắt là NTTV) cho Tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam (gọi tắt làVNPT) khi chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa hai bên (gọi tắt là BCC). Tổng cục Thuế đã có công văn 224 /TCT-CS ngày 17/01/2013 hướng dẫn.

Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Nội dung công văn 224 /TCT-CS hướng dẫn như sau:

Tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định về các trường hợp không phải kê khai, nộp thuế GTGT:

“2. Các khoản thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác, trừ khoản lãi cho vay do doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng nhận được.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác đù lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.”

Căn cứ quy định nêu trên và quy định tại BCC, trường hợp khi hết thời gian thực hiện BCC, toàn bộ giá trị tài sản của BCC đã thực hiện trích khấu hao hết theo quy định thì khoản tiền “giá chuyển giao” do VNPT thanh toán cho NTTV để NTTV đạt được IRR bằng 9,5% là khoản tiền bồi hoàn theo nghĩa vụ hợp đồng, không phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.