Cán bộ, đảng viên cơ quan Kho bạc Nhà nước:

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

ĐỨc minh

(Tài chính) Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và học tập chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, việc sửa đổi lề lối làm việc và thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh là việc Ban Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước (KBNN), Ban Thường vụ Đảng ủy luôn chú trọng và thường xuyên quan tâm.

Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN. Nguồn: internet
Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN. Nguồn: internet

Trong những năm qua KBNN đã tích cực chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính theo hướng tinh gọn, hiện đại, hiệu quả đồng thời tổ chức rà soát, bổ sung về đạo đức công vụ cán bộ, đảng viên phù hợp với đặc điểm của từng lĩnh vực thuộc Kho bạc.

Sửa đổi lối làm việc là một tác phẩm lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết và hoàn thành vào tháng 10/1947, khi nhiệm vụ xây dựng, củng cố chính quyền nhân dân, xây dựng Đảng trong điều kiện của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp có những chuyển biến mới, đặt ra nhiều yêu cầu mới trong phương thức lãnh đạo của Đảng.

Tác phẩm sửa đổi lối làm việc đề cập đến các vấn đề quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về tư tưởng, tổ chức, phương thức, phương pháp lãnh đạo và công tác quần chúng của Đảng trong điều kiện đất nước thực hiện nhiệm vụ kháng chiến, kiến quốc.

Trong phần V “Cách lãnh đạo” của tác phẩm Sửa đổi lối làm việc đề cập tới ba vấn đề: Lãnh đạo và kiểm soát; Lãnh đạo thế nào? Học hỏi quần chúng nhưng không theo đuôi quần chúng. Những nội dung chủ yếu và cả cách trình bày của phần V – “Cách lãnh đạo” trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc thể hiện một cách cụ thể, sinh động tư tưởng và phong cách quần chúng, dân chúng, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về sửa đổi lối làm việc, cán bộ, đảng viên cơ quan KBNN đã đưa việc nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nội dung tác phẩm của chủ tịch hồ chí minh vào các buổi sinh hoạt thường kỳ của cơ quan, đơn vị và đoàn thể chính trị xã hội .

Bắt đầu từ quần chúng và trở về với quần chúng là yêu cầu dứt khoát của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác lãnh đạo. Quần chúng và dân chủ phải gắn chặt, đi đôi với nhau. Nguyên tắc đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu khi kết luận phần V là: “Việc gì cũng phải học hỏi và bàn bạc với dân chúng, giải thích cho dân chúng”. Đồng thời phải: “Tin vào dân chúng. Đưa mọi vấn đề cho dân chúng thảo luận và tìm cách giải quyết”. Chính tác phong quần chúng, dân chủ sẽ giúp ta “đưa chính trị vào giữa dân gian”. Trước kia, việc gì cũng từ “trên dội xuống”. Từ nay, việc gì cũng phải từ “dưới nhoi lên”. Làm như thế, chính sách, cán bộ và nhân dân sẽ nhất trí. Mà Đảng ta sẽ phát triển rất mau chóng và vững vàng.

Tuy nhiên, quần chúng, dân chủ nhưng phải vì mục tiêu lãnh đạo, chứ không phải a dua, theo đuôi quần chúng. Người khẳng định: “Chúng ta tuyệt đối không nên theo đuôi quần chúng. Nhưng phải khéo tập trung ý kiến của quần chúng, hoá nó thành cái đường lối để lãnh đạo quần chúng. Phải đem cách nhân dân so sánh, xem xét, giải quyết các vấn đề, mà hoá nó thành cách chỉ đạo nhân dân”.

Ở đây, Người chỉ ra cho chúng ta phong cách lãnh đạo bằng nêu gương, không chỉ có cán bộ, đảng viên phải thực hành nêu gương, để tham gia vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực thi công việc. Người yêu cầu: “Dùng hạng hăng hái làm trung kiên cho sự lãnh đạo”. Vì vậy, “…bất kỳ cơ quan nào, bộ đội nào, cũng cần phải chọn một một nhóm người hăng hái, trung thành, có năng lực, giữ kỷ luật, đoàn kết họ thành nhóm trung kiên lãnh đạo”.

Những nội dung nêu trên không chỉ quán triệt sâu sắc hơn chủ đề học tập và làm theo Bác mà còn giúp giải quyết có hiệu quả hơn trong công tác tổ chức thực hiện và giải quyết những vấn đề thực tiễn ở cơ sở. Để học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về sửa đổi lối làm việc, cán bộ, đảng viên cơ quan KBNN đã đưa việc nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nội dung tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt thường kỳ của cơ quan, đơn vị và đoàn thể chính trị xã hội.

Với đặc thù là một ngành vừa làm nhiệm vụ quản lý tài chính công lại vừa làm dịch vụ công, nhằm giữ gìn và nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách làm việc của cán bộ công chức KBNN, KBNN đã ban hành nhiều quy định, yêu cầu về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt KBNN các cấp: Ban hành quy định về 10 Điều kỷ luật trong hệ thống KBNN (năm 2002); quy định, tiêu chuẩn cần “Xây” cần “Chống” đối với cán bộ công chức trong hệ thống KBNN (năm 2005); quy định 9 tiêu thực văn minh, văn hóa nghề kho bạc (năm 2006); quy định chuẩn mực đạo đức, lối sống cán bộ, công chức KBNN (năm 2007).

Sau khi có Quyết định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Đảng ủy KBNN đã phối hợp với Lãnh đạo KBNN, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể, quần chúng thực hiện đúng các quy định về tiêu chuẩn đạo đức, lối sống cán bộ kho bạc gắn với những việc đảng viên không được làm, gắn với việc tăng cường quản lý cán bộ đảng viên, rèn luyện tu dưỡng đạo đức cán bộ kho bạc. Đảng ủy đã yêu cầu các Chi bộ quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên trong các kỳ sinh hoạt đảng định kỳ, nêu cao tinh thần gương mẫu của bản thân và gia đình nhất là đối với lãnh đạo KBNN các cấp.

Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy, chi bộ, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho toàn thể đảng viên và quần chúng các cơ quan, đơn vị học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tuyên truyền ý nghĩa của các ngày lễ lớn. Căn cứ vào chủ đề tuyên truyền do Ban Tuyên giáo các cấp hướng dẫn và tình hình thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị, từ đó, nghiên cứu, tìm kiếm tài liệu, sưu tầm các bài viết, mẫu chuyện, nội dung tuyên truyền phù hợp, hấp dẫn, thiết thực, đúng định hướng tư tưởng của Đảng và Nhà nước.

Kết quả việc thực hiện đã giúp cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ có ý thức nghiêm túc trong việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy chế của cơ quan; có tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi công vụ, thái độ phục vụ người dân, cơ quan, đơn vị đến giao dịch với KBNN; có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, có tác phong cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, tinh thần mạnh dạn đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực khác.

Đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cơ quan KBNN, của Đảng bộ, Chi bộ đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, phát huy trách nhiệm cá nhân trước tập thể, gương mẫu, có lối sống, tác phong làm việc và sinh hoạt theo tiêu chuẩn đạo đức cán bộ công chức, có năng lực lãnh đạo quản lý, điều hành tốt, thực sự là chỗ dựa, là niềm tin cho cán bộ, đảng viên noi theo.

_________________

Tài liệu tham khảo:

Ban tuyên giáo Trung ương - Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản tháng 7/2013

Bài đăng trên Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 10 - 2013