Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về kế toán, kiểm toán

Theo PL/ilfv.mof.gov.vn

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 được Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán (QLKT) nêu ra tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch công tác năm 2020 được tổ chức tại Hà Nội chiều 6/1. Cục trưởng Cục QLKT Vũ Đức Chính tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ cùng toàn thể cán bộ công chức Cục QLKT

Cục QLKT ký Giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2020.
Cục QLKT ký Giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2020.

Đảm bảo tính thống nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo tình hình công tác năm 2019, Cục trưởng Vũ Đức Chính cho biết: Năm 2019 là năm rất quan trọng trong việc tiếp tục thực hiện Chiến lược và kế hoạch triển khai Kế toán - Kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm được xác định là tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về kế toán, kiểm toán và các hoạt động quản lý giám sát tính tuân thủ pháp luật về kế toán, kiểm toán; phát triển nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán, trong đó có việc quản lý và hoạt động hành nghề kế toán, kiểm toán. Để triển khai các nhiệm vụ này, Cục QLKT đã phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách. “Thông qua công tác phối hợp, các vấn đề vướng mắc đã được trao đổi cụ thể, đảm bảo tính thống nhất trong các văn bản pháp luật”, Cục trưởng Vũ Đức Chính nhấn mạnh.

Đánh giá về công tác cải cách hành chính, hiện đại hoá năm 2019, ông Vũ Đức Chính cho biết: Là đơn vị xây dựng chính sách, cán bộ, công chức của Cục QLKT luôn nhận thức rõ được cải cách thủ tục hành chính góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức; giảm hao phí về thời gian, nhân lực và tài chính cho nhà nước và xã hội. Vì thế, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức Cục QLKT đều nỗ lực phấn đấu đảm bảo đúng thời hạn giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, doanh nghiệp.

Năm 2019, Cục QLKT đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ triển khai bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính một cửa đạt kết quả tốt, đến thời điểm 16/12/2019 đã tiếp nhận 516 số lượng hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực kế toán, kiểm toán qua một cửa (chiếm 68% tổng số hồ sơ tại bộ phận một cửa của Bộ Tài chính). Trên cơ sở rà soát, đánh giá và tổng hợp danh sách các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán, thi cấp chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên đủ điều kiện nâng cấp từ dịch vụ công trực tuyến cấp độ 1 lên dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

Lập kế hoạch rõ ràng trong xây dựng Chiến lược kế toán, kiểm toán

Nhằm phát huy những kết quả đạt được, năm 2020 Cục QLKT tập trung vào mảng công việc trọng tâm như: Xây dựng Chiến lược kế toán, kiểm toán năm 2021 – 2030, trong đó tập trung vào việc đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược kế toán, kiểm toán 2011- 2020, đồng thời Cục QLKT sẽ trình Bộ, trình Chính phủ Đề án Chiến lược kế toán, kiểm toán 2021 - 2030, tầm nhìn 2035; Xây dựng Nghị định sửa đổi nghị định 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận cho đơn vị có lợi ích công chúng. Tiếp tục triển khai các Đề án áp dụng chuẩn mực kế toán công và chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam, trong đó có báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam.

Cục trưởng Vũ Đức Chính nêu rõ: “Với kế hoạch công tác đề ra năm 2020, Cục QLKT sẽ bám sát, triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ”. Ngoài ra, Cục sẽ tiếp tục xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất và phát huy được trí tuệ tập thể trong quá trình triển khai công việc tại đơn vị”.