Tình hình giao, phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước

Mỹ Trang

Bộ Tài chính vừa có thông cáo báo chí về tình hình giao, phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước.

Tình hình giao, phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước - Ảnh 1