Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2023


Infographic tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2023

Số liệu sản xuất nông nghiệp. Nguồn gso.gov.vn
Số liệu sản xuất nông nghiệp. Nguồn gso.gov.vn
Số liệu sản xuất công nghiệp. Nguồn gso.gov.vn
Số liệu sản xuất công nghiệp. Nguồn gso.gov.vn
Số liệu chỉ số giá tiêu dùng. Nguồn gso.gov.vn
Số liệu chỉ số giá tiêu dùng. Nguồn gso.gov.vn
Số liệu vận tải hành khách và hàng hóa. Nguồn gso.gov.vn
Số liệu vận tải hành khách và hàng hóa. Nguồn gso.gov.vn
Theo Tổng cục Thống kê