Tình hình kinh tế - xã hội tháng Năm và 5 tháng đầu năm 2024


Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2024, cho thấy tình hình kinh tế - xã hội khởi sắc trên nhiều lĩnh vực.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Năm và 5 tháng đầu năm 2024 - Ảnh 1
Tình hình kinh tế - xã hội tháng Năm và 5 tháng đầu năm 2024 - Ảnh 2
Tình hình kinh tế - xã hội tháng Năm và 5 tháng đầu năm 2024 - Ảnh 3
Tình hình kinh tế - xã hội tháng Năm và 5 tháng đầu năm 2024 - Ảnh 4
Theo gso.gov.vn