Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2022

Thiết kế: Gia Hân

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, 11 tháng năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.638,9 nghìn tỷ đồng, bằng 116,1% dự toán; tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 1.359 nghìn tỷ đồng, bằng 76,2% dự toán.

Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2022 - Ảnh 1