Tập trung xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024

Tập trung xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024. Chỉ thị nêu rõ nhiệm vụ xây dựng dự toán thu chi, ngân sách NSNN năm 2024 phải đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời các nguồn thu, đồng thời đảm bảo đúng các quy định của pháp luật...
Kho bạc Nhà nước Hưng Yên quản lý thu, chi ngân sách nhà nước an toàn, hiệu quả

Kho bạc Nhà nước Hưng Yên quản lý thu, chi ngân sách nhà nước an toàn, hiệu quả

Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hưng Yên luôn bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBND tỉnh và KBNN Việt Nam để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm 2022, công tác thu, chi, thanh toán bảo đảm thông suốt, tạo thuận lợi cho người nộp ngân sách nhà nước (NSNN) và thanh toán chi trả kịp thời cho các đối tượng hưởng NSNN.
Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2022

Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2022

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, 11 tháng năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.638,9 nghìn tỷ đồng, bằng 116,1% dự toán; tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 1.359 nghìn tỷ đồng, bằng 76,2% dự toán.