Tình hình thực hiện dự toán ngân sách tháng 10/2014

Theo mof.gov.vn

Về thực hiện dự toán thu Ngân sách Nhà nước (NSNN)

Tổng thu NSNN tháng 10/2014 ước đạt 76.800 tỷ đồng. Luỹ kế thu NSNN 10 tháng đầu năm 2014 đạt 719.490 tỷ đồng, bằng 91,9% dự toán, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó:

- Thu nội địa: lũy kế  10 tháng ước đạt 484.890 tỷ đồng, bằng 90% so với dự toán, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó: thu từ khu vực kinh tế nhà nước đạt 87% dự toán, tăng 27,7%; thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài nhà nước đạt 88,5% dự toán, tăng 6,8%; thu từ khu vực FDI đạt 94% dự toán, tăng 14,7%.

- Thu từ dầu thô: lũy kế 10 tháng ước đạt 88.570 tỷ đồng, bằng 104% so với dự toán, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2013. Giá dầu thanh toán bình quân từ đầu năm đến nay đạt khoảng 111,2 USD/thùng, cao hơn 13,2 USD/thùng so với giá xây dựng dự toán; sản lượng dầu thanh toán ước đạt 12,6 triệu tấn, bằng 88% kế hoạch năm.

- Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu: Lũy kế thu 10 tháng năm 2014 ước đạt 142.100 tỷ đồng, bằng 92,3% dự toán, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2013 nhờ kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng đầu năm đạt khá và một số mặt hàng chịu thuế suất cao, trị giá lớn tăng mạnh so với cùng kỳ.

Về chi ngân sách nhà nước

Tổng chi NSNN tháng 10 ước đạt 88.050 tỷ đồng; luỹ kế chi 10 tháng ước đạt 853.645 tỷ đồng, bằng 84,8% dự toán, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó: chi đầu tư phát triển ước đạt 85% dự toán, tăng 3,1%; chi trả nợ và viện trợ ước đạt 96,2% dự toán, tăng 29,6%; chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước đạt 85,1% dự toán, tăng 10,7%. Trong đó:

- Kiểm soát chi NSNN:

+ Về chi thường xuyên: Ước tính đến 31/10/2014, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thực hiện kiểm soát 533.012 tỷ đồng thuộc dự toán năm 2014, đạt 75,67% dự toán. Thông qua kiểm soát chi NSNN, KBNN đã phát hiện khoảng 30.000 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định; từ chối thanh toán 31,5 tỷ đồng.

+ Chi đầu tư: Qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán khoảng 59 tỷ đồng do đề nghị thanh toán chưa đúng quy định, sai số học hoặc ngày phê duyệt quyết định đầu tư sau ngày 31/10/2013.

- Giải ngân vốn đầu tư: Theo Báo cáo của KBNN, chi đầu tư xây dựng cơ bản, trái phiếu Chính phủ (TPCP) thuộc kế hoạch 2014 giải ngân qua KBNN ước tính đến 31/10/2014 là 207.540,7 tỷ đồng, trong đó: vốn đầu tư xây dựng cơ bản giải ngân ước 119.169,9 tỷ đồng, đạt 74,8% kế hoạch; giải ngân vốn TPCP ước 65.202,6 tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch vốn năm 2014 nhà nước giao; vốn khác là 23.168,2 tỷ đồng, đạt 64,1% kế hoạch vốn năm 2014.

- Về ứng trước NSNN:

Số vốn ứng trước trong năm 2014 (tính đến ngày 24/10/2014) là 22.577,6 tỷ đồng, trong đó, vốn ứng trước NSNN được thu hồi từ nguồn NSNN là 11.107,5 tỷ đồng và vốn ứng trước TPCP là 11.165,9 tỷ đồng. Tổng số vốn ứng trước được thu hồi trong năm 2014 (tính đến 24/10/2014) là 26.037,4 tỷ đồng, trong đó vốn NSNN là 3.025,3 tỷ đồng, vốn TPCP là 23.012,1tỷ đồng. Tổng số vốn ứng trước còn lại chưa thu hồi đến 24/10/2014 là 90.455 tỷ đồng, trong đó, ứng vốn NSNN và vốn TPCP (thu hồi từ nguồn NSNN và TPCP) là 74.083 tỷ đồng và ứng vốn NSNN (thu hồi từ các nguồn vốn khác) là 16.372 tỷ đồng.

Về cân đối NSNN

Bội chi NSNN tháng 10 ước 11.250 tỷ đồng; luỹ kế 10 tháng ước 134.155 tỷ đồng, bằng 59,9% mức bội chi dự toán năm.

Về huy động vốn cho NSNN

Tính đến ngày 20/10/2014, KBNN đã huy động được 219.443,3 tỷ đồng TPCP, đạt 94,6% nhiệm vụ huy động vốn trong nước để bù đắp bội chi NSNN và cho đầu tư phát triển năm 2014.  

Tình hình thị trường tiếp tục diễn biến thuận lợi cho công tác huy động vốn, lãi suất trúng thầu giảm đối với các kỳ hạn 5 năm, 10 năm (riêng kỳ hạn 15 năm lãi suất tăng nhẹ) do hiện tại, thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại vẫn rất dồi dào và trái phiếu kỳ hạn dài (từ 5 năm trở lên) đang nhận được sự quan tâm đông đảo của các nhà đầu tư, đặc biệt là các ngân hàng thương mại và các quỹ đầu tư.