Tình hình thực hiện dự toán ngân sách tháng 9 và 9 tháng năm 2013

Theo mof.gov.vn

Tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN)

Tổng thu cân đối NSNN tháng 9 ước đạt 52.800 tỷ đồng, tăng khoảng 2.700 tỷ đồng (+5,4%) so với mức thực hiện tháng 8; Lũy kế đến hết tháng 9/2013, tổng thu NSNN ước đạt 543.835 tỷ đồng, bằng 66,6% dự toán, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó:

Thu nội địa: ước đạt 64,7% dự toán, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2012 (không kể thu tiền sử dụng đất thì đạt 65,8% dự toán, tăng 12,5% so với cùng kỳ). Ước tính chỉ có 6/14 khoản thu đảm bảo tiến độ theo dự toán (từ 75% dự toán trở lên), nhưng là các khoản thu nhỏ; 8/14 khoản thu còn lại tiến độ thu đạt thấp hơn so với yêu cầu như: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (đạt 60,6%), thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (đạt 69,5%), thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh (đạt 64,1%)… Hầu hết các sắc thuế chủ yếu đều đạt thấp so dự toán, như: thuế giá trị gia tăng (đạt 65,5%), thuế thu nhập doanh nghiệp (đạt 57,9%), thuế thu nhập cá nhân (đạt 67,2%), thuế bảo vệ môi trường (đạt 60%)...

Đến hết tháng 9/2013, ước tính có 23 địa phương thu đạt yêu cầu tiến độ dự toán, chủ yếu là các địa phương có số thu nhỏ; 40 địa phương còn lại tiến độ thu chưa đạt yêu cầu, trong đó có các địa phương trọng điểm thu như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hoà, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu… có 57 địa phương thu bằng hoặc tăng với cùng kỳ năm 2012, tuy nhiên mức tăng không lớn; 6 địa phương còn lại (Hà Nội, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc và Đắk Nông) thu thấp hơn cùng kỳ.

Thu từ dầu thô: ước đạt 84,1% dự toán, trên cơ sở giá dầu bình quân 9 tháng đạt trên 111 USD/thùng, tăng 21 USD/thùng so với giá xây dựng dự toán; sản lượng thanh toán ước đạt 11,16 triệu tấn, bằng 79% kế hoạch.   

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: tổng số thu ước đạt 67,4% dự toán; sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ, thu cân đối ngân sách ước đạt 61,9% dự toán. Mặc dù kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng đầu năm ước tăng trưởng 15,% so với cùng kỳ; song thu ngân sách từ lĩnh vực này vẫn đạt thấp chủ yếu do kim ngạch xuất nhập khẩu của một số mặt hàng có giá trị lớn, thuế suất cao giảm mạnh.

Tình hình thực hiện dự toán chi NSNN

Tổng chi NSNN tháng 9 và lũy kế tổng chi 9 tháng đầu năm ước đạt 70% dự toán, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2012; trong đó:

Chi đầu tư phát triển: ước đạt 70,8% dự toán; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản vốn NSNN đạt khoảng 70,4% dự toán; vốn trái phiếu Chính phủ đạt khoảng 74,6% kế hoạch.

Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh,  quản lý hành chính (bao gồm chi thực hiện cải cách tiền lương): ước đạt 71,8% dự toán, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong 9 tháng đầu năm, công tác tổ chức điều hành NSNN đã được triển khai tích cực, chủ động; trong điều kiện thu khó khăn, song NSNN luôn đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhu cầu chi theo dự toán; đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện chính sách tăng lương cơ sở (từ 1.050.000 đồng/tháng lên 1.150.000 đồng/tháng) từ 1/7/2013 và bổ sung kinh phí cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh... Bên cạnh đó, thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã xuất cấp trên 47 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ cho nhân dân ở những vùng bị thiếu đói, giáp hạt; góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Tình hình huy động vốn cho NSNN

Trong tháng 9/2013, Kho bạc nhà nước đã tổ chức 3 phiên đấu thầu tín phiếu Kho bạc qua NHNN và 4 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua Sở Giao dịch chứng khoản Hà Nội. Kết quả phát hành được: 8.380 tỷ đồng, bằng 101,3% so với tháng 8/2013 (8.270 tỷ đồng) và bằng 161,2% so với cùng kỳ năm 2012.

Tính đến hết tháng 9/2013, Kho bạc nhà nước đã phát hành được 144.812 tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch được giao (193.000 tỷ đồng), bằng 145,5% so với cùng kỳ năm 2012.